Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 88268

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.       Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.       Zagrożenie naciskami grup przestępczych.


3.       Zagrożenie korupcją.


4.       Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Bierze udział w pracach komisji przetargowych w charakterze przewodniczącego (kieruje pracami komisji) lub sekretarza (kompletuje i prowadzi dokumentację) lub członka komisji (w przypadku udziału w postępowaniach prowadzonych przez placówki zagraniczne) oraz udziela konsultacji innym pracownikom resortu w sprawach związanych z realizacją procesu zamówień publicznych w ministerstwie oraz w placówkach zagranicznych.
 • Świadczy pomoc prawną przy udzielaniu zamówień publicznych przez centralę MSZ i placówki zagraniczne podległe MSZ.
 • Przygotowuje dokumenty przetargowe do publikacji na stronie internetowej MSZ i placówek zagranicznych.
 • Przygotowuje i prezentuje przed Krajową Izbą Odwoławczą stanowisko MSZ i placówek zagranicznych w sprawach wnoszonych odwołań.
 • Na wniosek komórki właściwej w zakresie audytu i kontroli bierze udział w zespołach kontrolnych celem przeprowadzenia badania określonych czynności z zakresu zamówień publicznych w centrali MSZ oraz w placówkach zagranicznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne.


doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Szkolenie z zakresu Prawa zamówień publicznych.
 • Znajomość języka roboczego UE na poziomie A2.
 • Znajomość aktów prawnych: ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, ustawa o dostępie do informacji publicznej.
 • Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętność: współpracy, negocjacji.
 • Samodzielność i inicjatywa.
 • Zorientowanie na osiąganie celów.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się...

  Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych...

  Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

  Data dodania: 2021-11-25

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy