Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87597

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca pod presją czasu;


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-        praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


-        praca przy komputerze powyżej 4 godzin,


-        większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej


-        praca na IV piętrze;


-        oświetlenie naturalne i sztuczne;


-        budynek wyposażony w windy;


-        budynek może stwarzać problem w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo z uwagi na drzwi z samozamykaczem, oddzielające klatkę schodową z szybami windowymi.

Zakres zadań

 • Współpracuje z innymi Wydziałami, Departamentami i Oddziałami GDDKiA, a także z przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej / Zarządzającej. Opracowuje formularz Wniosku o dofinansowanie i weryfikuje część jego załączników, jako dokumentów wymaganych w procesie przygotowania projektu do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach POIiŚ,
 • Przygotowuje Umowy o Dofinansowanie oraz Aneksy do tych Umów dla projektów z funduszy UE, kompletuje, analizuje, monitoruje i zestawia informacje dotyczące realizacji projektów, na podstawie których sporządza m.in. plany finansowe i harmonogramy realizacji projektu zgodne z wymaganiami,
 • Przygotowuje Wnioski o Płatności (WoP) dla projektów współfinansowanych w ramach POIiŚ w formie i zakresie określonym wytycznymi do sporządzania WoP,
 • Przygotowuje zarówno na zlecenie przełożonych, jak i z własnej inicjatywy korespondencję do wszystkich partnerów, w szczególności Instytucji Pośredniczącej, Oddziałów GDDKiA, Departamentów GDDKiA w sprawach dotyczących wdrażania projektów współfinansowanych w ramach POIiŚ w zakresie właściwości Wydziału,
 • Współpracuje z kontrolerami z jednostek zewnętrznych, w szczególności IP i IZ, KAS, NIK, audytorami,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej przy projektach/środkach unijnych
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • znajomość programów MS Word oraz MS Excel,
 • znajomość systemu wdrażania projektów unijnych,
 • znajomość Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • znajomość wytycznych i krajowych zasad dotyczących wdrażania projektów współfinansowanych z POIiŚ,
 • kompetencje: Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność analitycznego myślenia oraz wnioskowania,
 • przeszkolenie z zakresu problematyki wdrażania funduszy UE,
 • język angielski na poziomie B2,

Podobne oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-11-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy