Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87527

Warunki pracy

Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. Na stanowisku wymagana jest dyspozycyjność.


Praca na stanowisku związana jest z dostępem do dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” – w związku z tym, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, realizacja zadań na tym stanowisku będzie możliwa po:


1) pisemnym upoważnieniu przez kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli osoba nie posiada poświadczenia bezpieczeństwa,


2) odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.


Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy Al. Szucha 21 (w pobliżu siedziby Kancelarii). Budynek siedmiokondygnacyjny. Pracownicy Kancelarii wykonują pracę na II, III, IV i V piętrze budynku. Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących. Są tu drzwi obrotowe. Windy są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością ruchową znajduje się na ulicy Szucha 16, po drugiej strony ulicy, w niedalekiej odległości od budynku. Na parterze budynku jest toaleta dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


 

Zakres zadań

 • współpracuje przy koordynacji realizacji zadań Ministra wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (w tym zapewnia doradcze wsparcie merytoryczne Ministrowi w kluczowych sprawach związanych z polityką europejską a także prowadzi przygotowania programowe, merytoryczne i organizacyjne w zakresie obsługi wizyt i spotkań oraz rozmów telefonicznych i wideokonferencji Ministra)
 • wspiera koordynację terminowych i merytorycznych przygotowań przez właściwe komórki organizacyjne Kancelarii materiałów i tez dla Ministra oraz dba o zgodność ich wykonania z zasadami ustalonymi w odrębnym trybie
 • analizuje działalność instytucji europejskich i koordynuje współpracę z tymi instytucjami w zakresie działalności Ministra
 • prowadzi sprawy związane z udzielaniem patronatów honorowych przez Ministra oraz koordynuje współpracę Ministra z organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społecznymi
 • koordynuje udział Ministra w pracach zespołów międzyresortowych
 • aranżuje międzynarodowe rozmowy telefoniczne i wideokonferencje Ministra
 • prowadzi sprawy związane z obsługą organizacyjną podróży służbowych Ministra oraz monitoruje koordynację przygotowań organizacyjnych podróży osób towarzyszących Ministrowi w jego wyjazdach
 • realizuje zadania z zakresu zarządzania informacją w Wydziale oraz przygotowuje i aktualizuje informacje zawarte na stronie internetowej oraz intranetowej Kancelarii w zakresie właściwości Wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 1 roku w zakresie spraw międzynarodowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • posiadanie wiedzy w zakresie funkcjonowania Unii Europejskiej oraz założeń i celów polskiej polityki europejskiej.
 • posiadanie kompetencji miękkich: komunikacja, myślenie analityczne, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów oraz radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość zasad protokołu dyplomatycznego
 • znajomość innego niż język angielski, języka roboczego UE na poziomie B1

Podobne oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Data dodania: 2021-11-11

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy