Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87280

Warunki pracy

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- zagrożenie naciskami grup przestępczych,


- naturalne i sztuczne oświetlenie,


- wymuszona pozycja ciała,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,


- przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduję się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • prowadzi i rozlicza urządzenia ewidencyjne dokumentów niejawnych. Przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, wydaje, udostępnia i wysyła dokumenty niejawne oznaczone wszystkimi klauzulami tajności oraz techniczne nośniki informacji niejawnych, a także rozlicza z posiadanej dokumentacji niejawnej policjantów i pracowników zwolnionych lub przeniesionych z zajmowanego stanowiska;
 • sprawuje bieżącą kontrolę nad postępowaniem funkcjonariuszy i pracowników z dokumentami niejawnymi, sprawdza i weryfikuje prawidłowość oznaczania dokumentów i materiałów niejawnych otrzymanych i wysyłanych. Zwraca wykonawcy dokumenty, które nie spełniają wymogów formalnych;
 • udziela konsultacji osobom przygotowującym dokumenty niejawne do archiwizacji, przyjmuje je i sprawdza pod względem formalnym przed przekazaniem akta spraw zakończonych do archiwum;
 • prowadzi instruktaże z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, prawidłowości oznaczania dokumentów niejawnych i archiwizowania tych dokumentów dla policjantów i pracowników;
 • kieruje zespołem kontrolnym w trakcie kontroli prowadzonych w komórkach organizacyjnych miejscowych i terenowych Centralnego Biura Śledczego Policji w zakresie postępowania funkcjonariuszy i pracowników z dokumentami niejawnymi, a także w zakresie działalności i funkcjonowania Kancelarii Tajnej i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych oraz przygotowuje wystąpienia pokontrolne i sprawozdania z przeprowadzonych kontroli;
 • współprowadzi szkolenia z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • dokonuje zmian, zniesienia klauzuli tajności z określonych dokumentów;
 • uczestniczy w pracach komisji powołanej do niszczenia dokumentów niejawnych oraz technicznych nośników informatycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia w ochronie informacji niejawnych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych, metod i form pracy kancelaryjno-biurowej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność, terminowość
 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa UE/NATO
 • Znajomość obowiązujących procedur policyjnych

Podobne oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-11-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy