Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87107

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.       Praca w terenie.


2.       Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


3.       Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


4.       Zagrożenie korupcją.


5.       Praca na wysokości.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Przygotowuje wzory dokumentów do dalszego wykorzystania i edycji, tj.: opisy przedmiotu zamówienia, programy funkcjonalno-użytkowe, zaproszenia do złożenia ofert, umowy, protokoły odbioru, Programy Inwestycji dla nowych placówek, protokoły ze szkoleń, wykazy czynności serwisu i konserwacji na potrzeby zakupów, dostaw i robót budowlanych realizowanych przez placówki zagraniczne.
 • Opracowuje dokumentacje wykonawcze, koncepcje, specyfikacje sprzętowe, schematy, wytyczne na adaptacje powierzchni biurowych, opiniuje dokumenty opracowywane przez specjalistyczne podmioty zewnętrzne lub placówki zagraniczne na ich potrzeby, w zakresie właściwości stanowiska. Wspiera placówki zagraniczne w zakresie technicznym w pracach komisji w postępowaniach przetargowych jako inna osoba wykonująca czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. m.in. bierze udział w negocjacjach umów.
 • Nadzoruje placówki zagraniczne w zakresie właściwości stanowiska w obszarze robót związanych z wykonywaniem przez specjalistyczne podmioty zewnętrzne prac dotyczących wykonywania instalacji, wymiany, uzupełnienia, konserwacji, serwisu i utrzymania poprzez: udział w odbiorach ww. wykonanych robót, dostaw, usług, sporządzanie z ww. odbiorów protokołów z przeglądu wykonanych prac, które stanowią podstawę dla placówek do podpisania lub nie protokołu odbioru końcowego.
 • Zadaniuje, monitoruje i koordynuje prace RASZT-ów pod względem wykonywania zadań i powierzonych obowiązków w placówkach zagranicznych w zakresie właściwości stanowiska.
 • Współpracuje w ramach biura z innymi wydziałami przy opracowywaniu projektów planów finansowych, planowaniu, przygotowywaniu, koordynowaniu inwestycji i remontów z zakresu rozwoju, instalacji, wymiany, uzupełnienia systemów zabezpieczenia technicznego SZT i okablowania strukturalnego placówek zagranicznych w zakresie właściwości stanowiska.
 • Nadzoruje projektowanie, wdrażanie i odbiór prac wynikających z wytycznych komórki właściwej w sprawach bezpieczeństwa lub innych komórek organizacyjnych MSZ oraz realizacji zadań dot. zabezpieczenia technicznego placówek zagranicznych, monitoruje realizację ww. czynności na każdym etapie zadania w zakresie właściwości stanowiska.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Powyżej 1 roku w obszarze zabezpieczeń elektronicznych (konserwacja lub projektowanie lub sprzedaż przynajmniej jednego z systemów zabezpieczeń elektronicznych SZT oraz LAN).
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Zaświadczenie /certyfikat ukończenia jednego z poniższych kursów pracownik zabezpieczenia technicznego: instalowanie i konserwacja przynajmniej jedno z SZT lub projektowanie przynajmniej jednego z SZT lub montaż, eksploatacja, konserwacja i naprawa urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz awaryjne otwieranie w miejscach zainstalowania.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Świadectwo kwalifikacji SEP „E” do 1kV.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Zgoda na poddanie się odpowiednim badaniom w celu uzyskania uprawnienia pracy na wysokościach lub posiadanie takiego uprawnienia.
 • Znajomość: aktualnych rozwiązań rynkowych z dziedziny mechanicznych i elektronicznych SZT, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, norm branżowych dot. SZT, programu do sporządzania harmonogramów np. MS Project lub programu do projektowania np. AutoCAD.
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania.
 • Zorientowanie na osiąganie celów, kreatywność, samodzielność i inicjatywa.
 • Dyspozycyjność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie: Zaświadczenie /certyfikat ukończenia kursów: •instalowanie i konserwacja SZT, •projektowanie SZT, •montaż, eksploatacja, konserwacja i naprawa urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz awaryjne otwieranie w miejscach zainstalowania, •inwestorów SZT, •z zakresu zasad działania, doboru i instalacji SZT oraz ich poprawnej konfiguracji sprzętowo-programowej wydane przez producentów lub dystrybutorów sprzętu zabezpieczenia technicznego
 • Znajomość przepisów BHP

Podobne oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Data dodania: 2021-11-07

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy