Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87108

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa;

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (posiedzenie Komitetu Rynków Finansowych OECD (CMF; dwa razy do roku); Zespół Roboczy ds. Liberalizacji Kodeksów OECD (ATFC; dwa razy do roku); FSC Rady UE (udział w zależności od decyzji Dyrektora; FSC odbywa się 10 -11 razy do roku); Konferencja EUROFI (1– 2 razy do roku).

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Prowadzi prace oraz współpracuje z innymi wydziałami oraz departamentami w zakresie projektów regulacji prawnych UE oraz innych dokumentów, w tym opracowuje stanowiska strony polskiej oraz projekty stanowisk i materiałów, dotyczących polityki w obszarze usług finansowych, w szczególności w obszarze „zrównoważonego finansowania” (Sustainable finance), w ramach prac prowadzonych na forum UE dotyczących rynku finansowego w zakresie właściwości stanowiska. Prowadzi prace oraz współpracuje z innymi wydziałami oraz departamentami w zakresie sporządzania wkładów do instrukcji dla Przedstawicieli Polski na posiedzenia organów, komitetów i grup roboczych UE.
 • Prowadzi prace związane z udziałem przedstawiciela ministra w Komitecie Usług Finansowych (FSC) Rady UE, Komitecie Ekonomiczno–Finansowym (EFC) oraz Radzie do spraw ekonomicznych i finansowych (ECOFIN): opracowuje instrukcje i materiały na posiedzenia Komitetu; analizuje zgłoszone do dyskusji dokumenty i raporty; uzgadnia i opracowuje opinie i stanowiska strony polskiej, we współpracy z wewnętrznymi komórkami departamentu oraz Narodowym Bankiem Polskim (NBP) i Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) i innymi instytucjami zewnętrznymi.
 • Prowadzi prace oraz współpracuje z innymi wydziałami oraz departamentami w zakresie usług finansowych w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w OECD i WTO, w tym: prowadzi sprawy i uczestniczy w pracach Komitetu Rynków Finansowych (CMF) OECD i jego agendami; współpracuje z NBP i UKNF w kwestiach, dotyczących prac CMF; analizuje dokumenty, uzgadniania i przedstawia finalne wersje stanowisk i dokumentów; opracowuje instrukcje na posiedzenia i uczestniczy w nich.
 • Sporządza i analizuje „Karty realizacji zadań operacyjnych" zawartej w „Planie operacyjnego funkcjonowania działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" - w częściach dotyczących przygotowania sprawnego funkcjonowania dwóch działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra Finansów do spraw: instytucji finansowych oraz finansów publicznych.
 • Analizuje i opiniuje materiały, uczestniczy w procesach negocjacyjnych, uzgadniania z zainteresowanymi stronami oraz opracowuje stanowiska i opinie na temat projektów umów dwustronnych i wielostronnych, porozumień i konwencji międzynarodowych w zakresie właściwości departamentu i stanowiska; współpracuje w zakresie właściwości departamentu z Ministerstwem Rozwoju i Technologii, w pracach unijnego komitetu TPCSI (Handel: Usługi i Inwestycje) oraz w zakresie zadań, dotyczących członkostwa Polski w WTO; w tym w zakresie opracowania ofert na usługi finansowe strony polskiej, które są częścią umów o współpracy pomiędzy UE i innymi podmiotami prawa międzynarodowego oraz GATS.
 • Współpracuje w sprawach znajdujących się we właściwości stanowiska z UKNF, NBP, BFG, Ministerstwem Rozwoju i Technologii i innymi instytucjami oraz Związkiem Banków Polskich i innymi stowarzyszeniami podmiotów rynkowych w zakresie uzgadniania wspólnych stanowisk strony polskiej na temat dokumentów pozalegislacyjnych – raportów, materiałów, analiz przekrojowych i przeglądów, dotyczących rynku finansowego (wydawanych przez instytucje polskie i zagraniczne).
 • Koordynuje prace w departamencie, związane z opracowywaniem zbiorczych odpowiedzi i opinii w kwestiach innych niż wymienione w pkt 1-5 oraz związane z przygotowaniem wymaganych tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań, raportów i informacji, w tym monitoruje prace legislacyjne, wdrożenia aktów prawnych UE i innych do krajowego porządku prawnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku ekonomia lub prawo lub zarządzanie lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze instytucji finansowych lub współpracy z UE lub administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i opracowywanie tekstów w zakresie właściwości departamentu
 • Znajomość zasad funkcjonowania Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych
 • Znajomość procedur legislacyjnych
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej
 • Wiedza z zakresu finansów publicznych
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania rynku finansowego
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania ustnych i pisemnych wypowiedzi
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe z obszaru funkcjonowanie międzynarodowych organizacji i instytucji
 • Wiedza z zakresu krajowych i unijnych regulacji prawnych dotyczących rynku finansowego

Podobne oferty pracy

Specjalista / Specjalistka ds. administracyjnych

Administrowanie najmami krótkoterminowymi zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi procedurami, Wsparcie administracyjne w zakresie działań organizacyjnych w Uczelni (w tym nadzór nad firmami zewnętrznymi i zespołem konserwatorów), Przygotowywanie umów najmu...

Firma: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale Koordynacji i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: interpretacja unijnych przepisów o koordynacji rzeczowych świadczeń zdrowotnych, a także przepisów prawa krajowego w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, przysługujących podczas pobytu lub zamieszkiwania w...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Specjalista / Starszy Specjalista w Wydziale ds. Rozliczeń Osób Uprawnionych w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Szczegóły oferty GŁÓWNE ZADANIA: prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem kosztów świadczeń opieki zdrowotnej między Polską i innymi państwami członkowskimi UE/EFTA na zasadach wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym...

Firma: Centrala NFZ

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-11-07

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy