Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87139

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


-     praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


-     praca w terenie w zróżnicowanych warunkach atmosferycznych.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


-     budynek i pomieszczenia urzędu są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz mających problemy z poruszaniem się po schodach,


-     stanowisko pracy mieści się na XII piętrze.

Zakres zadań

 • Współpracuje, przy planowaniu i realizacji prac związanych z oceną stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian (w tym metody obliczeniowe), zgodnie z wymogami Dyrektywy 2002/49/WE oraz ustawy Prawo ochrony środowiska;
 • Współpracuje, przy opracowywaniu cyklicznych raportów, artykułów, komunikatów i bieżących informacji dotyczących stanu akustycznego środowiska, a także działalności PMŚ w zakresie monitoringu hałasu dla potrzeb administracji rządowej, lokalnej oraz społeczeństwa, wraz z aktualizacją informacji dla serwisu internetowego GIOŚ w zakresie merytorycznym stanowiska. Udostępnia w zakresie województwa dane o stanie środowiska w zakresie hałasu dla klienta zewnętrznego.
 • Wprowadza dane do bazy EHAŁAS oraz bierze udział w prowadzeniu i rozwoju bazy danych dotyczących monitoringu klimatu akustycznego w ramach systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • Bierze udział w inicjowaniu procesu pozyskiwania środków na realizację zadań monitoringu klimatu akustycznego, zapewnieniu niezbędnych informacji merytorycznych na etapie przygotowania oraz bierze udział jako ekspert merytoryczny w realizacji postępowań w sprawie zamówień publicznych związanych z realizacją zadań, jako członek komisji przetargowej odpowiedzialny za weryfikację spełnienia wymogów merytorycznych, jak również nadzoruje realizację i rozliczanie w zakresie poprawności pod względem merytorycznym umów zawieranych z wykonawcami;
 • Bierze udział, w opracowywaniu projektów kierunków oraz planów pracy GIOŚ;
 • Uczestniczy, pod nadzorem przełożonego, w pracach legislacyjnych w zakresie monitoringu klimatu akustycznego, w tym przygotowywaniu aktów prawnych oraz opiniowaniu projektów aktów prawnych i innych dokumentów dla potrzeb PMŚ i GIOŚ oraz formułowaniu opinii i uwag;
 • Bierze udział w przygotowaniu zleceń dla CLB do wykonania pomiarów hałasu oraz monitoruje realizację przez CLB wykonawczych programów państwowego monitoringu środowiska w zakresie pomiarów hałasu w celu zapewnienia informacji o stanie środowiska. Współpracuje z CLB przy wyznaczaniu punktów pomiarowych w zakresie PMŚ dla hałasu w środowisku. W zależności od potrzeb bierze udział w pomiarach realizowanych przez CLB w wybranych monitoringowych punktach pomiarowych;
 • Pozyskuje dane i informacje o pomiarach i źródłach hałasu i inne dotyczące hałasu w środowisku;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, fizyka lub pokrewne;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość przepisów Prawa ochrony środowiska w zakresie stanu akustycznego środowiska i ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi programów komputerowych, obsługi narzędzi GIS (np. ArcGIS);
 • prawo jazdy kategorii B;

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - krajowe wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz Czynniki...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki pracy: - praca biurowa w siedzibie urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: - wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się...

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału i poza nim. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych...

Firma: Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-11-07

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy