Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86713

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


• wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,


• węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,


• mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu.


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 


 

Zakres zadań

 • Uczestniczy w działaniach podejmowanych na poziomie krajowym w ramach procesu decyzyjnego, wynikającego z członkostwa Polski w UE w zakresie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy i rybaków wynikajacych z decyzji podejmowanych na forum UE oraz Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w ramach prac Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz (UE) oraz Podkomitetu ds. czynnika ludzkiego, szkolenia zawodowego i obowiązków wachtowych (HTW) w tym: opracowuje materiały dla członków Kierownictwa MI na posiedzenia organów krajowych, związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej; bierze udział w krajowych spotkaniach i posiedzeniach, związanych z członkostwem w Unii Europejskiej; monitoruje i analizuje zobowiązania wynikające z procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej; analizuje dokumenty krajowe, w tym akty normatywne, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa; opiniuje, uzgadnia dokumenty, materiały i stanowiska, związane z procesem decyzyjnym UE i współpracą międzynarodową; koordynuje opracowywania Stanowisk RP do aktów legislacyjnych UE.
 • Prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie kwalifikacji zawodowych i wyszkolenia: członków załóg statków morskich i jachtów komercyjnych, pilotów morskich w tym: opiniuje projekty aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych poza Ministerstwem lub ich części, przygotowuje lub opiniuje projekty stanowisk Rady Ministrów do pozarządowych projektów aktów normatywnych, opracowuje lub opiniuje projekty aktów normatywnych wewnętrznie obowiązujących inicjowanych przez Ministerstwo, opracowuje lub opiniuje projekty aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych inicjowanych przez Ministerstwo, opiniuje projekty umów międzynarodowych lub projekty dokumentów dotyczących zawarcia lub wypowiedzenia umowy międzynarodowej, inicjowanych poza Ministerstwem, opracowuje projekty umów międzynarodowych lub opracowuje projekty dokumentów dotyczących zawarcia lub wypowiedzenia umowy międzynarodowej, inicjowanych przez Ministerstwo, uzgadnia i konsultuje projekty aktów normatywnych lub założeń do projektów aktów normatywnych oraz innych dokumentów rządowych z właściwymi komórkami Ministerstwa, organami i instytucjami, opracowuje lub opiniuje projekty obwieszczeń w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego.
 • Prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zawodów regulowanych a także szkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich w tym: opracowuje lub opiniuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym; opracowuje lub opiniuje projekty zażaleń, odwołań w postępowaniu administracyjnym; rozpatruje ponaglenia; prowadzi inne czynności w postępowaniu administracyjnym (w tym: prowadzi postępowania wyjaśniające, przygotowuje/ prowadzi rozprawy administracyjne); prowadzi postępowania związane z udzieleniem informacji publicznej (w tym: przygotowuje projekty odpowiedzi wnioskodawcy, przygotowuje materiały będące informacją publiczną); opracowuje projekty decyzji i rozstrzygnięć pozaadministracyjnych.
 • Rozpatruje skargi, wnioski, odwołania oraz petycje w zakresie szkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich i jachtów komercyjnych oraz pilotów morskich.
 • Bierze udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w zakresie spraw związanych z kwalifikacjami zawodowymi, szkoleniami specjalistycznymi.
 • Prowadzi rejestry, listy, ewidencje w obszarze kwalifikacji zawodowych, zawodów regulowanych oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 • Prowadzi proces negocjowania i podpisania umów i innych dokumentów międzynarodowych w obszarze zawierania porozumień z państwami trzecimi w sprawie uznawania dokumentów kwalifikacyjnych członków załóg statków morskich, uznawanych przez Komisję Europejską oraz wystąpowania do KE o uznanie państw trzecich, w zakresie szkolenia i egzaminowania marynarzy i wydawania im dokumentów kwalifikacyjnych.
 • Uzgadnia standardy zawodowe w zakresie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych członków załóg statków morskich i jachtów komercyjnych, pilotów morskich i rybaków, a także Zinegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie stosowania prawa, administracji publicznej, oświaty lub pracy na morzu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 • Ogólna znajomość zagadnień prawa krajowego, wspólnotowego i międzynarodowego z zakresu bezpieczeństwa morskiego.
 • Znajomość procesu legislacyjnego.
 • Znajomość zagadnień związanych z zawodami regulowanymi oraz Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji.
 • Znajomość postępowań prowadzonych zgodnie z KPA.
 • Skuteczna komunikacja.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-10-29

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy