Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86632

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,  okresowo w  terenie, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, zagrożenie elementami ruchomymi, luźnymi, ostrymi i wystającymi, zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, zagrożenie poparzeniem, zagrożenie pożarowe i wybuchowe, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi nadzór inwestorski pełnieniąc funkcję inspektora nadzoru budowlanego w branży konstrukcyjno-budowlanej lub koordynatora zespołu inspektorów poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-budowlanej oraz zasadami wiedzy technicznej,
 • Uczestniczy w opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej oraz sprawdza i opiniuje dokumentację projektową w branży konstrucjno-budowlanej wraz z przedmiarami i kosztorysami,
 • Uczestniczy w opracowaniu Programu inwestycji, w tym bierze udział w pracach zspołu powołaneg do jego opracowania,
 • Przygotowuje opis przedmiotu zamówienia do wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadań inwestycyjno-remontowych w branży konstukcyjno-budowlanej oraz uczestniczy w komisji przetargowej,
 • Koordynuje prace kierownika budowy/robót w zakresie właściwego zabezpieczenia zdemontowanych urządzeń, będących środkami trwałymi, w trakcie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych oraz przekazuje ich wykaz do komórki prowadzącej ewidencję środków trwałych,
 • Opracowuje i kompletuje dokumenty formalno-prawne oraz dokumentację procesu inwestycyjno-remontowego zadania, w którym pełni funkcję koordynatora robót,
 • Uczestniczy w przygotowywaniu rocznego planu zamówień publicznych w zakresie zadań inwestycyjno-remontowych,
 • Weryfikuje pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym prawidłowość faktur od wykonawców zadań inwestycyjno-remontowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej,
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
 • Bardzo dobra znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych w zakresie zasad i trybów udzielania zamówień, o finansach publicznych w zakresie zasad gospodarowania środkami publicznymi, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych,
 • Umiejętność: stosowania prawa, analizy i syntezy informacji, argumentowania, obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office oraz programu Norma-Pro.
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • Znajomość programu Auto-Cad, programu do tworzenia WKI,

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-10-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy