Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 86547

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­Realizuje konkursy na dotacje dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym tworzy dokumentację konkursową, regulaminy konkursów, ogłoszenia, umowy dotacyjne, obsługuje beneficjentów oraz sporządza sprawozdania z konkursów.
 • ­Sporządza okresowe informacje oraz prowadzi monitoring i ewaluację wdrażanych programów wspierających rozwój ekonomii społecznej i zatrudnienia socjalnego.
 • ­Organizuje proces oceny ofert w konkursach na dotacje dla podmiotów ekonomii społecznej oraz obsługuje generator do zbierania wniosków i sprawozdań online.
 • ­Gromadzi, generuje i udostępnia dane i wiedzę z monitoringu sektora ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorczości społecznej oraz spółdzielni socjalnych.
 • ­Opracowuje analizy z danych zastanych oraz wyszukuje i pozyskuje informacje z zakresu ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym spółdzielczości socjalnej i zatrudnienia socjalnego.
 • ­Przygotowuje wkłady do informacji o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych, działających na podstawie ustawy o spółdzielniach socjalnych, w tym zbiera, przetwarza, analizuje i prezentuje dane od instytucji publicznych i spółdzielni socjalnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z sektorem pozarządowym lub w jednostkach sektora finansów publicznych
 • ­­­znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • ­­­znajomość ustawy o spółdzielniach socjalnych
 • ­­­znajomość ustawy o zatrudnieniu socjalnym
 • ­­­znajomość problematyki funkcjonowania trzeciego sektora i ekonomii społecznej
 • ­­umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­­­komunikatywność
 • ­­umiejętność współpracy
 • ­umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Data dodania: 2021-10-26

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy