Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85099

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


krajowe wyjazdy służbowe,
praca pod presją czasu.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


niszczarka dokumentów,
obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych powyżej 4 godzin,
oświetlenie naturalne i sztuczne,
budynek wyposażony jest w windy, klatka schodowa z szybami windowymi oddzielona drzwiami z samozamykaczem,
budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy  dostosowane do rodzaju wykonywanych prac i przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Monitoruje i analizuje podatności i ryzyka dla bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych,
 • Przygotowuje koncepcje rozwiązań technicznych i informatycznych dotyczących mechanizmów zarzadzania bezpieczeństwem informacji w systemach teleinformatycznych oraz uczestniczy w planowaniu nakładów finansowych i sporządzaniu dokumentacji zamówień publicznych w tym zakresie
 • Analizuje i rozwiązuje incydenty bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • Uzgadnia działania podejmowane przez komórki organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa informacji w systemach teleinformatycznych,
 • Uczestniczy w audytach i kontrolach oraz testach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 • Pełni funkcję punktu kontaktowego dla CSIRT GOV,
 • Opiniuje oraz przygotowuje dokumenty pod kątem wymagań informatycznych w związku z realizowanymi projektami dot. zaawansowanych rozwiązań informatycznych oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowych powoływanych na czas realizacji projektów związanych z informatyzacją.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze informatyki i/lub cyberbezpieczeństwa,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administrowania bezpieczeństwem systemów i sieci teleinformatycznych lub administrowania systemami i sieciami teleinformatycznymi,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa informacji (ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych ram dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, RODO),
 • znajomość standardów i norm w zakresie bezpieczeństwa informacji (ISO 27001)
 • znajomość zagadnień dotyczących: zarządzania tożsamością i kontem (uwierzytelnianie, autoryzacja), bezpieczeństwa platform (zarządzanie poprawkami, narzędzia do ochrony przed złośliwym oprogramowaniem, ochrona przed wyciekiem danych), odporności operacyjnej (zarządzanie incydentami i problemami, tworzenie kopii bezpieczeństwa i przywracanie), monitorowania aplikacji i infrastruktury (wykrywanie i ostrzeganie, skanowanie podatności, testy penetracyjne),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B1) umożliwiająca swobodne korzystanie z dokumentacji i aplikacji branżowych z interfejsem w języku angielskim
 • Kompetencje: umiejętność analitycznego myślenia, dobra organizacja pracy własnej i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca, radzenie sobie w kryzysowych sytuacjach.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenia/kursy specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa,
 • praktyczna umiejętność zarządzania bezpieczeństwem informacji w środowisku chmurowym Microsoft 365,
 • praktyczna umiejętność obsługi systemów klasy DLP, UEM, IDM, SIEM/SOAR,

Podobne oferty pracy

Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-09-29

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy