Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84967

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal
konferencyjnych


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy: • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • praca w terenie

 • rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Przygotowuje i negocjuje w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich projekty umów o świadczenie usług publicznych i aneksy do umów już zawartych oraz przeprowadza postępowania prowadzące do ich zawarcia, nadzoruje realizację tych umów przez przewoźników kolejowych m.in. w zakresie finansowym i standardów jakościowych usług transportowych;
 • Analizuje merytorycznie comiesięczne rozliczenia i wnioski o wypłatę środków budżetowych na dofinansowanie przewozów międzywojewódzkich przekazywane przez przewoźników oraz zatwierdza je do wypłaty;
 • Analizuje merytorycznie w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich comiesięczne sprawozdania z wykonania zadań określonych umowami o świadczenie usług publicznych w zakresie przewozów międzywojewódzkich, w tym z osiąganej przez przewoźników punktualności i zapełnienia pociągów; uczestniczy w kontrolach w zakresie jakości świadczonych usług przeprowadzanych u przewoźników w pociągach objętych umowami o świadczenie usług publicznych w terenie (współpracuje z Departamentem Kontroli) oraz określa wysokość kar umownych i wnioskuje o ich nałożenie na przewoźnika kolejowego z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych usług przewozowych wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych;
 • Dokonuje oceny i analizy, w tym analizy skuteczności obowiązujących rozwiązań prawnych oraz prowadzonych działań (umowy o wykonywanie usług publicznych) dotyczących przewozów pasażerskich transportem kolejowym, a także przygotowuje propozycje rozwiązań systemowych, w tym legislacyjnych związanych z wdrażaniem prawa UE, opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących publicznego transportu zbiorowego pod kątem celowości i zgodności z istniejącymi przepisami krajowymi i unijnymi;
 • Analizuje i opiniuje, w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich propozycje przewoźników dotyczące zmian opłat za przewóz, innych opłat za usługi świadczone przez przewoźnika w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz sposobu dystrybucji biletów;
 • Rozpatruje skargi i reklamacje wynikające z ustawy Prawo przewozowe – w zakresie dotyczącym przewozów pasażerskich transportem kolejowym, przyjmuje i załatwia skargi i reklamacje pasażerów dotyczące międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych;
 • Prowadzi sprawy bieżące, przygotowuje, w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, wystąpienia posłów i senatorów, organów ochrony praw i wolności obywateli, udziela informacji publicznej oraz przekazuje informacje do BIP, a także współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, rozpatruje interwencje, skargi i wnioski dotyczące zakresu działania stanowiska;
 • Sporządza i przekazuje do publikacji roczne sprawozdanie z realizacji umów o świadczenie usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w przedsiębiorstwach kolejowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania transportu kolejowego, znajomość prawa unijnego
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista ds. Wsparcia Badań Naukowych

  DO ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO: codzienna współpraca z interesariuszami programów i projektów badawczych, obsługa administracyjna pracowników naukowych Uczelni - przygotowanie, obieg i archiwizacja dokumentów, bieżące...

  Firma: GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

  Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3...

  Firma: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

  Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

  Lokalizacja: podlaskie / Białystok

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-09-28

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy