Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84473

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.       Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


2.       Zagrożenie korupcją.


3.       Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Przygotowuje dokumentację pracowniczą (w obszarze właściwym dla stanowiska), w oparciu o wnioski, z zakresu prawa pracy, składane przez kierowników placówek. Prowadzi ewidencję zatrudnienia w placówkach zagranicznych
 • Ustala uprawnienia pracowników do nagród jubileuszowych i innych świadczeń (m.in. dodatki stażowe, dodatki służby zagranicznej i służby cywilnej, ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy, zasiłki z ubezpieczenia społecznego) oraz przygotowuje decyzje w tych sprawach
 • Sporządza zestawienia i raporty kadrowe oraz aktualizuje struktury zatrudnienia. Przygotowuje wykaz stanowisk planowanych do obsadzenia
 • Planuje, koordynuje i monitoruje proces pierwszej oceny i oceny okresowej członków korpusu służby cywilnej. Prowadzi ewidencję ocen pracowniczych
 • Prowadzi i aktualizuje elektroniczną bazę danych w systemie kadrowo-płacowym. na podstawie których wypłacane są pracownikom wynagrodzenia i inne świadczenia pieniężne. Pełni funkcję administratora e-obiegówki dla pracowników
 • Przygotowuje, opiniuje, analizuje dokumenty w zakresie właściwości stanowiska (np. umowy cywilno-prawne zawierane na potrzeby Ministerstwa, struktury organizacyjne pod kątem wykorzystania etatów i właściwego planowania stanu osobowego oraz koordynowania zmian w regulaminach, wnioski o przedłużenie pobytu)
 • Występuje z wnioskiem o rozpoczęcie procedury naboru
 • Kieruje kandydatów zakwalifikowanych do pracy w placówkach zagranicznych na szkolenia przedwyjazdowe i badania lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne) oraz koordynuje przygotowania do wyjazdu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego spraw kadrowych lub w placówkach zagranicznych w obszarze administracyjno-finansowym
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Znajomość dowolnego języka obcego na poziomie B1
 • Znajomość: ustawy Kodeks pracy, ustawy o służbie zagranicznej i aktów wykonawczych, ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych, ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Umiejętność: współpracy, argumentowania
 • Zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa, orientacja na klienta
 • Odporność na stres
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu prawa pracy
 • Znajomość dowolnego języka obcego na poziomie B2
 • Znajomość: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, obsługi programu kadrowo-płacowego

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Data dodania: 2021-09-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy