Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84480

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.       Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


2.       Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


3.       Zagrożenie korupcją.


4.       Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Wykonuje kontrole w komórkach organizacyjnych MSZ oraz jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra
 • Dokonuje oceny wyników kontroli oraz sporządza wymagane przepisami dokumenty kontroli, w tym zalecenia pokontrolne
 • Monitoruje realizację zaleceń pokontrolnych, wynikających z ustaleń kontroli w celu informowania Kierownictwa MSZ o stwierdzonych w tym zakresie opóźnieniach, uchybieniach lub ryzykach
 • Sporządza projekty wniosków do właściwych organów w zakresie ustaleń kontrolnych odnośnie do popełnienia przestępstwa / wykroczenia lub przestępstwa / wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub innych czynów, za które ustawowo przewidziana jest odpowiedzialność
 • Sporządza dokumentację dotyczącą przeprowadzanych kontroli
 • Dokonuje okresowej analizy wyników kontroli instytucjonalnej MSZ

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lub równorzędne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze służby zagranicznej lub w obszarze kontroli lub audytu lub finansów publicznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość: ustawy o kontroli w administracji rządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy Prawo konsularne
 • Umiejętności: współpracy, argumentowania, analitycznego myślenia
 • Zorientowanie na osiąganie celów, samodzielność i inicjatywa, odporność na stres
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z metodologii kontroli lub audytu lub z zasad księgowości
 • Znajomość dowolnego języka obcego na poziomie B2

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Data dodania: 2021-09-16

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy