Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83946

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się,


Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Przygotowuje wnioski o powołanie bądź odwołanie członków kolegium regionalnych izb obrachunkowych oraz prezesów izb i ich zastępców, a także prowadzi inne czynności nadzorczych.
 • Prowadzi sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru nad Krajową Komisją Uwłaszczeniową, w tym przyjmuje oraz analizuje sprawozdania z działalności KKU.
 • Rozpatruje w ww. zakresie skargi, wnioski i petycje.
 • Rozpatruje w ww. zakresie wnioski o udostępnienie informacji publicznej.
 • Analizuje wybrane projekty aktów prawnych dot. ww. zakresu w celu wydania opinii co do celowości wprowadzenia projektowanych przepisów oraz zgodności projektów z zasadami techniki prawodawczej.
 • Opracowuje w ww. zakresie projekty odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie, a także opracowuje i opiniuje w ww. zakresie projekty stanowisk Rady Ministrów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze wykonywania czynności nadzorczych.
 • Znajomość ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i aktów wykonawczych dot. r.i.o.
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość środowiska Windows.
 • Umiejętność wyszukiwania tekstów aktów prawnych przy pomocy technik komputerowych.
 • Umiejętność myślenia analitycznego, orientacja na klienta.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania prawa, opracowywania opinii, interpretacji przepisów.
 • Przeszkolenie w zakresie: obsługi programów Excel, Word, LEX, sieci Internet.
 • Znajomość ustaw ustrojowych dot. jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych i aktów wykonawczych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o działach administracji rządowej.
 • Znajomość orzecznictwa sądowoadministracyjnego, sądów cywilnych oraz TK w ww. zakresie.
 • Znajomość struktur i zasad funkcjonowania administracji publicznej.
 • Umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji przepisów.

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca w siedzibie Urzędu; - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na parterze z dostępem do światła dziennego; - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe; - występowanie uciążliwych warunków...

Firma: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca administracyjno – biurowa w siedzibie urzędu Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Gdańsk

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 1. Praca w terenie. 2. Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury). 3. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. 4. Permanentna obsługa klientów...

Firma: Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-09-17

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Data dodania: 2021-09-06

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy