Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80985

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa

 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Dokonuje interpretacji obowiązujących przepisów prawnych w zakresie długu celnego i zabezpieczeń należności celnych oraz bierze udział w opracowywaniu wytycznych i instrukcji
 • Bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej, a także współpracuje z Komisją Europejską i Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej oraz z państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie długu celnego i zabezpieczenia należności celnych
 • Bierze udział w opracowywaniu projektów stanowisk Rady Ministrów do projektów aktów legislacyjnych i pozalegislacyjnych Unii Europejskiej w porozumieniu z komórką właściwą ds. współpracy międzynarodowej
 • Współpracuje z organami celnymi w zakresie kontroli celno-skarbowych dotyczących przestrzegania przepisów unijnego i krajowego prawa celnego, w ramach właściwości wydziału
 • Analizuje prawo Unii Europejskiej oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w zakresie długu celnego i zabezpieczeń należności celnych, pod kątem konieczności wprowadzania zmian do prawa polskiego oraz identyfikowania obszarów zagrożeń
 • Opracowuje projekty dokumentów rządowych należących do właściwości ministra, w tym projektów założeń projektów ustaw, projektów aktów 2 normatywnych, ocen skutków regulacji, z uwzględnieniem prawa UE i zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oraz zapewnia zgodność opracowywanych projektów dokumentów rządowych z zasadami udzielania pomocy publicznej przekazanych w ramach uzgodnień; uzgadnia projekty dokumentów rządowych opracowanych przez naczelne i centralne organy administracji rządowej
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie, oświadczenia i wystąpienia senatorskie, dezyderaty, opinie i wystąpienia komisji parlamentarnych oraz wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego, wystąpienia Kancelarii Prezydenta, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, innych rzeczników praw, a także ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów
 • Podejmuje środki dotyczące dysponowania towarami przez organ celny, przechowywania ich w depozycie oraz likwidacji towarów nieunijnych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z interpretacją przepisów prawnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości wydziału
 • Znajomość ustawy Prawo celne
 • Umiejętność analizowania i interpretacji przepisów prawa
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność wystąpień publicznych
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306, 284 i 322) ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów unijnego kodeksu celnego oraz rozporządzenia wykonawczego i delegowanego do tego kodeksu, w szczególności w zakresie długu celnego i zabezpieczeń

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca poza siedzibą urzędu polegająca na przeprowadzeniu oględzin w terenie, kontrolach obowiązkowych oraz kontrolach budów i obiektów użytkowych (praca na wysokościach) Praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy...

Firma: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasto Zielona Góra

Lokalizacja: lubuskie / Zielona Góra

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: Praca biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych. Zadania wykonywane w siedzibie urzędu. Pracownikom oferujemy: - dodatek za wieloletnią pracę w...

Firma: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

Lokalizacja: lubuskie / Gorzów Wielkopolski

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa, praca w siedzibie wydziału, praca na IV piętrze, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, zagrożenie korupcją, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, zainstalowana winda, pomieszczenie higieniczno-sanitarne...

Firma: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Finansów w Warszawie

Data dodania: 2021-07-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy