Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80472

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na I piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Przygotowuje materiały analityczne, projekty pism i wkładów, monitoruje rozwój inicjatyw podejmowanych na forum międzynarodowym i krajowym, kontaktuje się z podmiotami zewnętrznymi i innymi komórkami organizacyjnymi, przygotowuje wkłady do stanowisk RP i rządu oraz je opiniuje w sprawach związanych z problematyką zachowania standardów niezawodności dostaw energii elektrycznej i oceny wystarczalności zdolności wytwórczych na poziomie europejskim oraz zasad konstrukcji mechanizmów zapewniających wystarczalność zdolności wytwórczych oraz mechanizmów transformacji energetycznej
 • Analizuje i opiniuje unijne dokumenty dotyczące aspektów technicznych i operacyjnych bilansowania systemu i obrotu energią elektryczną
 • Przygotowuje materiały analityczne, projekty pism, wkładów projekty stanowisk RP i rządu do dokumentów oraz je opiniuje, monitoruje rozwój inicjatyw podejmowanych na forum międzynarodowym i krajowym, kontaktuje się z podmiotami zewnętrznymi i innymi komórkami organizacyjnymi w sprawach związanych z problematyką wewnętrznego rynku energii elektrycznej Unii Europejskiej, w tym integracji rynku w ramach regionów
 • Przygotowuje propozycje stanowisk, dokumentów analitycznych oraz instrukcji i sprawozdań, a także prezentuje stanowisko Polski w ramach udziału Polski w procesie decyzyjnym UE w obszarze energii elektrycznej oraz w formacjach regionalnych i we współpracy dwustronnej
 • Analizuje i opiniuje dokumenty dotyczące rynku energii będące przedmiotem prac organów UE i organizacji międzynarodowych
 • Przygotowuje projekty opinii i stanowisk kierownictwa Departamentu oraz kierownictwa Ministerstwa na potrzeby udziału w posiedzeniach Sejmu i Senatu RP, Komitet do Spraw Europejskich, konferencjach i spotkaniach międzynarodowych
 • Opracowuje projekty wystąpień, prezentacji multimedialnych i materiałów informacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze energetyki lub współpracy międzynarodowej
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących rynku energii elektrycznej i rynku mocy, w tym prawodawstwa UE w zakresie budowy wewnętrznego rynku energii w UE
 • znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • współpraca
 • kreatywność
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-07-01

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy