Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80462

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. : obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzenie kontroli w innych urzędach

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
   


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • użytkowanie sprzętu biurowego

 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
  budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru

 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami

Zakres zadań

 • opracowuje projekty aktów prawnych regulujących zasady przyznawania płatności za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska (zazielenienie) oraz kontroli i systemu redukcji płatności w przypadku nieprzestrzegania przepisów w zakresie płatności za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska (zazielenienie) a także projekty przepisów prawa dotyczące wdrożenia wymogów wzajemnej zgodności
 • uczestniczy w pracach dotyczących przygotowania PS WPR w zakresie norm i wymogów warunkowości i ekoschematów w tym również w ramach planowania budżetu, monitorowania
 • uczestniczy w pracach dotyczących przygotowania analiz i interpretacji propozycji zmian przepisów Unii Europejskiej dotyczących przyznawania płatności bezpośrednich, w tym także w ramach procesu upraszczania Wspólnej Polityki Rolnej
 • opracowuje projekty aktów prawnych regulujących zasady, tryb i warunki przyznawania ekoschematów
 • rozpatruje skargi, wnioski i petycje wpływające do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w celu wykonywania bieżącej pracy Wydziału a także udziela rolnikom informacji dotyczących działań objętych zakresem Wydziału
 • współpracuje z innymi urzędami, przedstawicielstwem RP przy UE w Brukseli, jednostkami podległymi Ministerstwu, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi oraz społeczno-zawodowymi organizacjami rolników, w sprawach dotyczących realizacji płatności bezpośrednich w zakresie wymogów wzajemnej zgodności, a także w zakresie przygotowania PS WPR
 • opracowuje, w zakresie kompetencji Wydziału, projekty stanowisk Polski oraz instrukcje wyjazdowe na posiedzenia organów Unii Europejskiej w celu wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie zazielenienia, wymogów wzajemnej zgodności, a także w zakresie PS WPR, w tym bierze udział w posiedzeniach organów UE, w tym w szczególności Komitetu Zarządzającego do Spraw Płatności Bezpośrednich, w tym Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. wymogów wzajemnej zgodności oraz grup roboczych Rady UE, konferencjach i warsztatach międzynarodowych związanych z zakresem działania realizowanego przez Wydział
 • bierze udział w pracach w zakresie wymiany informacji z Komisją Europejską, w szczególności z wykorzystaniem systemu ISAMM

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • roczny staż pracy w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie płatności bezpośrednich obwiązujących w Polsce oraz dotyczące tego zagadnienia prawodawstwo Unii Europejskiej
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • 6-miesięczny staż pracy w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej
 • wiedza z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Data dodania: 2021-06-29

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy