Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80411

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


Praca przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,


- miejsce pracy: III p.,


- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone
z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Analizuje i monitoruje dostępne źródła finansowania projektów w ramach Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji (MST) pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania przez spółki Skarbu Państwa (SSP)
 • Współpracuje ze SSP, w szczególności z sektora energetyki, w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach MST na realizację projektów wspierających transformację energetyczną
 • Współpracuje z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie, wdrożenie i realizację zadań wspierających transformację energetyczną w ramach MST
 • Współpracuje z sektorem szkolnictwa wyższego i nauki (m.in. uczelnie, instytuty badawcze) w zakresie animacji partnerstw B+R, konsorcjów badawczo-wdrożeniowych – krajowych i międzynarodowych – na potrzeby finansowania projektów modelowych, innowacyjnych, wspierających transformację energetyczną w ramach MST
 • Monitoruje proces przygotowania i realizacji projektów SSP w ramach transformacji energetycznej, realizowanych z wykorzystaniem instrumentów MST
 • Wykonuje zadania dotyczące planowania oraz realizacji działań 1.1 Wsparcie zatrudnienia, 1.2 Wsparcie stanowiska pracy oraz 2.1 Wsparcie instytucji POPT w Ministerstwie
 • Wykonuje zadania związane z umowami zawieranymi pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Ministerstwem
 • Przygotowuje dokumentację dotyczącą wnioskowania, sprawozdawczości oraz płatności przedkładaną przez Ministerstwo do Instytucji Zarządzającej
 • Bierze udział w postępowaniach dotyczących zamówień publicznych oraz koordynuje sprawy związane z zamówieniami publicznymi realizowanymi w ramach działań finansowanych z POPT
 • Realizuje działania własne Instytucji Kluczowej w obszarze SSP – beneficjentów środków UE, finansowane w ramach działań POPT

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z realizacją projektów finansowanych z funduszy europejskich lub w zakresie rozliczania środków z funduszy europejskich
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość zagadnień z zakresu funduszy strukturalnych, w tym zasad pomocy technicznej w funduszach europejskich
 • Znajomość zasad funkcjonowania UE
 • Znajomość projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
 • Znajomość rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program InvestEU
 • Znajomość projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego w ramach MST
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o rachunkowości, określającej zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności interpersonalne: umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Umiejętność obsługi SL2014-PT

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2021-06-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy