Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77557

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • na stanowisku nie występują czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań oraz kontakty zewnętrzne


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • brak windy osobowej w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Współpracuje z przedstawicielami Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej oraz Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP, Biura Finansów KGP i innymi komórkami merytorycznymi KGP w zakresie roszczeń związanych z zawartymi umowami, w tym prowadzi i aktualizuje wykaz pt; „Informacje na temat sporów z firmami”
 • Realizuje zadania związane z przeprowadzanymi kontrolami i audytami w biurze, uczestniczy w opracowywaniu odpowiedzi na zapytania podmiotów kontrolnych
 • Prowadzi wymaganą sprawozdawczość dot. organizacji kontroli zarządczej w BŁiI KGP, uczestniczy w opracowywaniu analizy ryzyk oraz uczestniczy w sporządzaniu ocen funkcjonujących w biurze mechanizmów wpisujących się w zakres kontroli zarządczej
 • Sporządza opinie nt. projektów kierowanych do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) oraz opiniuje projekty aktów prawnych wpływających do BŁiI KGP
 • Sporządza wykaz zadań priorytetowych BŁiI KGP przewidzianych do realizacji w latach następnych
 • Sporządza opracowania analityczne i sprawozdania z realizacji zadań całego biura
 • Bierze udział w sporządzaniu materiałów w postaci prezentacji multimedialnych, opracowań i zestawień statystycznych na potrzeby kierownictwa biura i KGP, w zakresie właściwości BŁiI KGP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność opiniowania aktów prawnych
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność interpretacji przepisów
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz syntezy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Kreatywność oraz komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

  Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

  Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Komenda Główna Policji w Warszawie

  Data dodania: 2021-05-04

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy