Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77765

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach, stres związany z uczestniczeniem w pracach związanych z rozdysponowywaniem dużych kwot finansowych.  


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość poruszania się po budynku: windy i drzwi odpowiedniej szerokości, toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, miejsce parkingowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, możliwość technicznego dostosowania stanowiska pracy (pokój, meble biurowe) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. (dotyczy budynku przy ul. Wspólnej 1/3)


lub


możliwość poruszania się po budynku: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób


niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz (dotyczy budynku przy ul Szucha 25)

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru nad wykorzystaniem przez uczelnie i instytuty dotacji na świadczenia dla studentów i doktorantów, w tym prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących należności z tytułu dotacji na świadczenia.
 • Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z podziałem środków na dotacje na świadczenia dla studentów i doktorantów. Udziela informacji i wyjaśnień podmiotom otrzymującym dotacje dotyczących przyznania i prawidłowego wykorzystania dotacji.
 • Prowadzi sprawy związane z egzekucją należności budżetu państwa wynikających z podlegających zwrotowi dotacji na świadczenia dla studentów i doktorantów, w tym przygotowuje tytuły wykonawcze i wnioski do organów egzekucyjnych o wszczęcie egzekucji administracyjnej oraz prowadzi korespondencję z organami egzekucyjnymi.
 • Analizuje dokumenty zawierające wyniki z kontroli dokonywanych w uczelniach i instytutach przez organy kontrolne państwa, m.in. izby administracji skarbowej, w zakresie funkcjonowania systemu świadczeń dla studentów i doktorantów. Zgłasza propozycje uczelni do planu kontroli resortowej.
 • Prowadzi sprawy związane ze współpracą MEiN z innymi organami państwa w zakresie systemu wsparcia finansowego dla studentów i doktorantów, analizuje interwencje, interpelacje i zapytania poselskie, oświadczenia senatorskie oraz wystąpienia generalne Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Przygotowuje projekty zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz zawiadomień do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przy gospodarowaniu środkami dotacji na świadczenia dla studentów i doktorantów oraz uczestniczy w czynnościach przed organami ścigania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w obszarze szkolnictwa wyższego
 • znajomość: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych
 • znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel na poziomie zaawansowanym
 • rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie (wyższe lub podyplomowe) z zakresu prawa, administracji, finansów lub ekonomii
 • przeszkolenie z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel na poziomie zaawansowanym lub z zakresu dokonywania analizy danych
 • znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2
 • znajomość ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka), praca w terenie, w zależności od potrzeb, w związku z realizowanymi...

Firma: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Praca przy komputerze. Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem,...

Firma: Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca biurowa wykonywana w siedzibie Urzędu oraz Delegaturach Inspektoratu wymagająca wyjazdów służbowych. Praca przy monitorze ekranowym, praca pod presją czasu. Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób...

Firma: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie

Data dodania: 2021-05-02

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy