Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77737

Warunki pracy


 • Departament Polityki Lekowej i Farmacji  mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40;  budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

 • praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych i krajowymi lub zagranicznymi służbowymi wyjazdami.

Zakres zadań

 • Analizuje i ocenia dokumentację dołączaną do wniosków refundacyjnych dotyczących innowacyjnych technologii lekowych oraz technologii istotnych klinicznie a także innych produktów pod kątem merytorycznym, w tym opracowuje karty oceny merytorycznej wniosków.
 • Opracowuje we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz konsultantami w danej dziedzinie medycyny treści wskazań (w tym opisów programów lekowych) dla technologii lekowych istotnych klinicznie i innych produktów będących przedmiotem rozpatrywanych wniosków refundacyjnych.
 • Współpracuje w zakresie refundacji z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Narodowym Funduszem Zdrowia w celu pozyskiwania informacji dotyczących oceny farmakoekonomicznej oraz klinicznej (HTA i EBM) technologii lekowych i innych produktów będących przedmiotem rozpatrywanych wniosków refundacyjnych.
 • Przygotowuje projekty pism w sprawach dotyczących wykazów refundowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych w celu zapewnienia realizacji polityki państwa w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Monitoruje dane o refundacji produktów objętych refundacją, ich limitów oraz cen, w tym także analizuje rynek leków w celu realizacji zadań związanych z ustalaniem wykazów refundowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 • Realizuje zadania związane z opiniowaniem przez Radę Przejrzystości, Rzecznika Praw Pacjenta i konsultantów w dziedzinach medycyny wykazów innowacyjnych technologii lekowych oraz istotnych klinicznie technologii lekowych opracowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
 • Współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie warunków finansowania innowacyjnych terapii lekowych oraz terapii lekowych istotnych klinicznie i innych produktów m. in. w programach lekowych.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na zapytania, w tym pisma w zakresie wyjaśnień oraz opinii w sprawach dotyczących wykazów refundowanych produktów leczniczych; środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie medyczne, farmaceutyczne, biotechnologiczne, chemiczne, biologiczne lub pokrewne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w ochronie zdrowia
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 • znajomość ustawy o Funduszu Medycznym,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera, środowiska Windows oraz pakietu MS Office (Word, Excel),
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • praca w podmiocie związanym z wytwarzaniem lub prowadzeniem obrotu produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia medycznego i wyrobami medycznymi i/lub administracji publicznej,
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność zbierania, opracowywania, przetwarzania i analizowania różnorodnych informacji.

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-04-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy