Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77497

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, stres, zagrożenie elementami ruchomymi, luźnymi, ostrymi i wystającymi, zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, zagrożenie poparzeniem, zagrożenie pożarowe i wybuchowe, zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Pozyskuje informacje o programach pomocowych odpowiadających potrzebom Policji oraz opracowuje i aktualizuje projekty zestawień w tym zakresie, wymaganej pomocy technicznej oraz planów wydatków przedsięwzięć finansowanych z funduszy pomocowych,
 • Poszukuje oraz pozyskuje krajowe i zagraniczne środki pomocowe na finansowanie projektów w ramach programów pomocowych oraz prowadzi sprawy i sporządza dokumentację w tym zakresie,
 • Opracowuje projekty oraz dokumentację aplikacyjną i konkursową ( także w języku obcym) we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Stołecznej Policji i jednostkami organizacyjnymi Policji działającymi na jej obszarze,
 • Prowadzi dokumentację złożonych wniosków, realizowanych projektów i wydatkowanych środków oraz sprawozdawczość,
 • Monitoruje prace związane z realizacją projektów przez komórki organizacyjne Komendy Stołecznej Policji i jednostki organizacyjne Policji działające na jej obszarze w zakresie wydatkowania środków z funduszy pomocowych,
 • Opracowuje projekty decyzji Komendanta Stołecznego Policji dotyczących powoływania zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za zarządzanie projektami,
 • Opracowuje projekty dokumentacji i przedstawia propozycję w zakresie nawiązania i prowadzenia współpracy z instytucjami partnerskimi krajów Unii Europejskiej (także w języku obcym),
 • Organizuje i prowadzi spotkania dla policjantów oraz pracowników Komendy Stołecznej Policji i jednostek organizacyjnych Policji działających na jej obszarze nt. możliwości i procedur pozyskiwania środków z funduszy pomocowych oraz opracowuje i przekazuje materiały w tym zakresie,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy UE
 • Dobra znajomość ustaw: o finansach publicznych w zakresie zasad finansów publicznych, Prawo zamówień publicznych w zakresie przepisów ogólnych oraz postępowania o udzielenie zamówienia
 • Dobra znajomość: wytycznych programów operacyjnych, metodologii przygotowania projektów finansowanych z funduszy UE, zasady budowy dokumentów programowych projektów finansowanych z funduszy UE.
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, stosowania prawa, argumentowania, analitycznego i twórczego myślenia, obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE,
 • Komunikatywność
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dobra znajomość innego język roboczego obowiązującego w UE,
 • Przeszkolenie w zakresie programów pomocowych i funduszy UE
 • Znajomość ustawy o Policji w zakresie dotyczącym organizacji Policji

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-04-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy