Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77325

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-       zagrożenie korupcją,


-       permanentna obsługa klientów zewnętrznych


-       obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-       praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


-       budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac oraz nie są  przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


-       praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • przygotowuje i prowadzi postępowania o zamówienia publiczne, w tym przygotowuje i publikuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia, ogłoszenia, zmiany i wyjaśnienia oraz inne niezbędne informacje wynikające z obowiązujących procedur,
 • uczestniczy w pracach komisji przetargowej, sporządza protokoły postępowania o zamówienia publiczne,
 • uzgadnia przy współpracy z wydziałami merytorycznymi treści umów pod względem zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych,
 • opracowuje treść rozstrzygnięć odwołań i udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w związku z prowadzonymi postępowaniami,
 • prowadzi rejestr umów i statystyki zamówień publicznych, sporządza plan zamówień i sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
 • przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwizacji,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych,
 • obsługa komputera (pakiet MS Office),
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, warunków kontraktowych FIDIC oraz kodeksu cywilnego,

Podobne oferty pracy

Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Specjalista

Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-04-22

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy