Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76715

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

 • węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,

 • mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy: • praca w terenie

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne i pozaadministracyjne w obszarze gospodarki wodnej w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w pierwszej instancji w sprawach o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego oraz w drugiej instancji w sprawach dotyczących zgód wodnoprawnych, o ustalenie charakteru wód, a także w drugiej instancji w trybach nadzwyczajnych, w tym: opracowuje lub opiniuje projekty decyzji, postanowień w postępowaniu administracyjnym, opracowuje lub opiniuje projekty zażaleń, odwołań w postępowaniu administracyjnym, rozpatruje ponaglenia, wydaje zaświadczenia, prowadzi inne czynności w postępowaniu administracyjnym (w tym: prowadzi postępowanie wyjaśniające, przygotowuje/ prowadzi rozprawę administracyjną), prowadzi procedurę odwoławczą, w tym rozpatruje i przekazuje do wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciwy od decyzji;
 • Bierze udział w procesie uzgodnień projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów normatywnych, przekazywanych Ministrowi przez pozostałych członków Rady Ministrów oraz kierowników naczelnych i centralnych urzędów administracji rządowej w obszarze gospodarka wodna, w tym: opracowuje stanowiska w oparciu o wniesione wkłady;
 • Rozpatruje skargi/ wnioski/ odwołania/ petycje w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w obszarze gospodarka wodna, w tym: udziela odpowiedzi na złożone skargi/ wnioski/ odwołania/ petycje, przekazuje do rozpatrzenia według właściwości;
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie/ inicjatywy, etc. w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych w obszarze gospodarki wodnej, w tym: analizuje aktualny stan prawny, orzecznictwo i poglądy doktryny/ standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, przekazuje informacje zainteresowanym;
 • Przeprowadza kontrole w obszarze gospodarowania wodami przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w tym: prowadzi czynności kontrolne w tym gromadzi dowody kontroli, występuje o wyjaśnienia i opinie;
 • Rozpatruje skarg/ wnioski/ odwołania/ petycje w zakresie rozpatrywania interpelacji dotyczących prowadzonych w Departamencie postępowań administracyjnych, w tym: analizuje składane skargi/ zażalenia/ wnioski/ odwołania/ petycje i interpelacje innych sygnałów obywatelskich i zbiera dodatkowe wyjaśnienia/ dokumenty;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo lub administracja lub ochrona środowiska lub z zakresu gospodarki wodnej
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania prawa lub ochrony środowiska lub gospodarki wodnej
 • Znajomość przepisów ustaw i umiejętność ich praktycznego stosowania: prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o kontroli w administracji rządowej, o ochronie przyrody, prawo budowlane
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Firma: Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie

  Lokalizacja: warmińsko-mazurskie / Szczytno

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, częste reprezentowanie urzędu na...

  Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Specjalista

  Warunki pracy Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych: • węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy...

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-04-12

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy