Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76430

Warunki pracy

·      Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


-      praca przy komputerze


-      obsługa klientów zewnętrznych (obywatele, podmioty), w ramach rozpatrywania odwołań od decyzji
 i zażaleń od postanowień


-      wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne


·      Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


-      budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;


-      w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Realizacja zadań wynikających z: Konwencji EKG ONZ w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowej, w tym prowadzenie punktu kontaktowego ds. informowania o poważnych awariach oraz współpraca z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w zakresie współdziałania z krajowym punktem kontaktowym Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do spraw udzielania pomocy w zakresie ratownictwa ekologicznego; unijnej dyrektywy w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi
 • Opracowywanie wytycznych do kontroli prowadzonych przez wioś a także analiz, sprawozdań i raportów dotyczących poważnych awarii, w tym kwestionariuszy dot. realizacji dyrektywy UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami oraz raportów dot. realizacji Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowej w celu realizacji bieżących zadań GIOŚ.
 • Rozpatrywanie: odwołań (w tym przygotowanie projektów decyzji) od decyzji wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska oraz zażaleń (w tym przygotowanie projektów postanowień) od postanowień wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska dotyczących spraw poważnych awarii; skarg na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi oraz udział w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • Prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań dot. poważnych awarii przez WIOŚ w celu zapewnienia wypełniania przez te organy zadań ustawowych
 • Przygotowanie wkładu merytorycznego do odpowiedzi na skargi na działania wioś w zakresie poważnych awarii w celu dostarczenia oceny nt. stanu realizacji zadań wykonywanych przez wioś
 • Doradztwo merytoryczne w zakresie poważnych awarii udzielane pracownikom Departamentu, innych komórek organizacyjnych GIOŚ oraz wydziałów inspekcji wojewódzkich inspektoratów w celu zapewnienia ich spójności z obowiązującym orzecznictwem i przyjętymi wewnętrznymi zasadami prowadzenia kontroli w IOŚ.
 • Nadzór nad prowadzonymi przez wioś kontrolami zakładów lub grupami zakładów ze względu na wagę i złożoność problemu wywołanego ich funkcjonowaniem lub wskazanymi przez inne organy i ocena sprawowanej przez wioś kontroli zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w celu realizacji merytorycznego nadzoru nad kontrolami i podejmowanymi działaniami pokontrolnymi przez wioś, w tym danych wprowadzanych do Informatycznego Systemu Kontroli w tym zakresie.
 • W uzasadnionych przypadkach prowadzenie kontroli lub współudział w kontrolach prowadzonych przez wioś a także prowadzenie kontroli wioś w zakresie realizowanych zagadnień merytorycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ochrony środowiska lub nauk przyrodniczych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub w obszarze przeciwdziałania poważnym awariom;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość polskich przepisów ochrony środowiska, zwłaszcza dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom
 • znajomość unijnych i międzynarodowych przepisów w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom
 • znajomość ustawowych zadań i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska;
 • znajomość zadań organów administracji publicznej
 • znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców
 • znajomość przepisów Kpa
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych i stosowania prawa w praktyce;
 • biegła znajomość obsługi komputera środowisko Windows (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) oraz poruszania się w Internecie, szczególnie po stronach urzędowych organów UE
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom
 • kursy i szkolenia z zakresu ochrony środowiska lub ochrony przyrody

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Prowadzenie postępowań administracyjnych...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-03-30

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy