Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76338

Warunki pracy

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- zagrożenie naciskami grup przestępczych,


- zagrożenie korupcją,


- naturalne i sztuczne oświetlenie,


- wymuszona pozycja ciała,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,


- przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduję się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • przygotowanie propozycji tematów do rocznego planu kontroli oraz typowanie komórek organizacyjnych Biuro i obszarów przewidywanych do kontroli,
 • opracowywanie programów kontroli, analiz przedkontrolnych, przygotowanie organizacyjne i prawne kontroli, kierowanie zespołami kontrolnymi, uczestniczenie w pracach zespołów kontrolnych, zbieranie dowodów, ustalanie zakresu, przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych,
 • dokumentowanie czynności kontrolnych, w tym przygotowanie projektów wystąpień pokontrolnych i wystąpień pokontrolnych lub sprawozdań, omawianie z kierownikiem podmiotu kontrolowanego wyników kontroli oraz monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych,
 • sprawdzanie i opiniowanie sprawozdań, projektów wystąpień pokontrolnych i innej dokumentacji,
 • udział w kontrolach przeprowadzanych przez inne komórki organizacyjne Biura, komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji lub realizowanych przez podmioty zewnętrzne,
 • prowadzenie postępowań w sprawie rozpatrzenia skarg i wniosków zleconych przez kierownictwo Centralnego Biura Śledczego Policji, KGP i MSWiA, przekazywanie zgodnie z właściwością skarg i wniosków nie będących we właściwości do ich rozpatrzenia a także przyjmowanie interesantów zgłaszających się do Centralnego Biura Śledczego Policji w sprawach skarg i wniosków, udzielanie wyczerpujących informacji i porad, sporządzanie protokół przyjęcia ustanej skargi a także nadzorowanie i koordynowanie właściwej realizacji postępowań w sprawach rozpatrzenia skarg i wniosków prowadzonych w komórkach organizacyjnych Biura, opracowanie i przekazywanie informacji skargowych i pozaskargowych do Biura Kontroli Komedy Głównej Policji oraz Pełnomocnika Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka,
 • sporządzanie informacji zbiorczych, analiz, dokumentów sprawozdawczych oraz propozycje rozwiązań systemowych mających na celu –- wskazywanie obszarów ryzyka w funkcjonowaniu Centralnego Biura Śledczego Policji i zapobieganie stwierdzonym nieprawidłowościom, doskonalenie funkcjonowania struktur organizacyjnych poprzez proponowanie wprowadzenia koniecznych zmian aktów normatywnych a także udzielanie informacji i wsparcia komórkom organizacyjnym Centralnego Biura Śledczego Policji w sprawach pozostających w zakresie działania wydziału,
 • przygotowywanie do archiwizacji akt kontroli oraz innych materiałów z wykonywanych czynności służbowych, prowadzenie lub udział w szkoleniach organizowanych w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego oraz podnoszenie własnych kwalifikacji ogólnych i zawodowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 3 lat doświadczenia w pracy w komórkach kontroli
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Komunikowania się, współpracy i pracy zespołowej
 • Planowanie i organizacja pracy własnej i zespołów kontrolnych
 • Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia
 • Rozwiązywania problemów, radzenia sobie w sytuacjach stresujących
 • Kreatywnego myślenia, planowania
 • Inicjatywy własnej, sadzielnego działania
 • Odbierania i przekazywania informacji bez zniekształceń w mowie i piśmie
 • Szybkiego działania
 • Stosowanie obowiązujących przepisów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia, kursy, studia podyplomowe: z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych i innych zagadnień gospodarki finansowej, a także kontroli i audytu wewnętrznego oraz organizacji i zarządzania
 • Prawo jazdy
 • Znajomość procedur dotyczących pracy operacyjnej

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy Budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu Praca w pokoju, który...

Firma: Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, praca w terenie, wyjazdy służbowe, w budynku znajdującym się w centrum Warszawy, nieprzystosowanym dla potrzeb osób...

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca jednozmianowa w godzinach od 7:30 do 15:30; - budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych; - budynek nie posiada windy; - narzędzia i materiały pracy - komputer, drukarka, fax, telefon; - wyjazdy służbowe (teren działania...

Firma: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Lokalizacja: lubuskie / Krosno Odrzańskie

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-03-26

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy