Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76212

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-  praca pod presją czasu;


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,


  niszczarka dokumentów;


- praca przy komputerze powyżej 4 godzin;


- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej;


- oświetlenie naturalne i sztuczne;


- budynek wyposażony w windy;


- budynek może stwarzać problem w komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo z


uwagi na drzwi z samozamykaczem, oddzielające klatkę schodową z szybami windowymi.

Zakres zadań

 • Opracowuje projekty aktów administracyjnych (decyzji i postanowień) w sprawach z zakresu ochrony dróg. Rozpatruje projekty decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji przyległych do pasa drogowego drogi krajowej,
 • Rozpatruje wnioski w sprawie dostępności do drogi przyległych nieruchomości w przypadku budowy lub przebudowy drogi (realizacji inwestycji drogowej),
 • Opracowuje opinie prawne w określonych sprawach, m.in. w sprawach dotyczących legislacji w zakresie zarządzania i administrowania drogami,
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, wniesione na decyzje i postanowienia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, na skargi powszechne oraz wystąpienia posłów i senatorów przekazane do załatwienia przez przełożonych,
 • Opracowuje projekty decyzji i postanowień w których oddział wydał akt administracyjny w jednym z trybów nadzwyczajnych postępowania administracyjnego,
 • Opiniuje projekty ustaw bądź przygotowuje lub opiniuje projekty rozporządzeń i zarządzeń dotyczących przedmiotu działania Wydziału, bierze udział w pracach legislacyjnych w uzgodnieniach wewnętrznych, międzyresortowych i w komisjach sejmowych,
 • Sporządza projekty skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego na niekorzystne dla organu wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
 • Udziela pomocy merytorycznej lub prawnej pracownikom oddziałów GDDKiA w związku z prowadzeniem przez nich postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu zarządzania i administrowania drogami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne lub prawne lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • prawo jazdy kat. B,
 • praktyczna, bardzo dobra znajomość przepisów k.p.a.
 • znajomość zagadnień z zakresu warunków technicznych dotyczących dróg publicznych, bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania ruchem,
 • znajomość zagadnień z zakresu planowania przestrzennego dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i decyzji o warunkach zabudowy,
 • znajomość zagadnień z zakresu prawa budowlanego,
 • umiejętność korzystania z bazy orzeczeń sądów administracyjnych zgromadzonych na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • umiejętność sporządzania projektów decyzji postanowień oraz odpowiedzi do organów odwoławczych w sprawach z zakresu drogownictwa;
 • bardzo dobra znajomość oprogramowania MS Office;
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność korzystania z programu LEX,
 • Umiejętność korzystania z bazy aktów prawnych na stronie Sejmu RP oraz bazy danych Geoportalu,

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - kontakt z klientem zewnętrznym, - praca pod presją czasu, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres zadań ma następujące zadania: Prowadzenie postępowań administracyjnych...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy - praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie, - praca pod presją czasu, - krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, - zagrożenie korupcją, - kontakt z klientem zewnętrznym, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres...

Firma: Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy • Realizacja zadań typowych dola inspektora nadzoru budowlanego branży ogólnobudowlanej. • Praca z wykorzystaniem oprogramowania biurowego oraz programów kosztorysowych związana z przygotowanie programów funkcjonalnych i inwestycyjnych. •...

Firma: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Lokalizacja: podlaskie / Białystok

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Data dodania: 2021-03-24

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy