Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76196

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach odmowy, udzielenia, zmiany, zawieszenia, cofnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji wspólnotowej, prowadzi kontrolę przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach o przeniesienie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, a także prowadzi postępowania administracyjne o wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej;
 • Prowadzi kontrolę ważnych świadectw kierowcy oraz postępowania administracyjne dotyczące cofnięcia świadectw kierowcy i zawieszenia wykonywania nowych świadectw kierowcy;
 • Rozpatruje ponaglenia, o których mowa w art. 37 SI k.p.a., w sprawach należących do właściwości rzeczowej Wydziału do Spraw Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w trybach nadzwyczajnych przewidzianych w k.p.a w sprawach należących do właściwości rzeczowej Wydziału;
 • Rozpatruje skargi pasażerów w zakresie egzekwowania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/1 1 oraz przygotowuje projekty decyzji administracyjnych;
 • Współpracuje z Biurem Finansowym w zakresie przekazywania dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowań egzekucyjnych związanych z dochodzeniem należności z tytułu nałożonych kar pieniężnych, celem realizacji obowiązków wynikających z regulaminu wewnętrznego GITD

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość aktów prawnych UE z zakresu transportu drogowego, znajomość ustawy o transporcie drogowym, znajomość kpa,
 • Kompetencje: dziele się wiedzą i doświadczeniem, umiejętność pracy w zespole, orientacja na klienta, komunikatywność, umiejętność organizacji pracy własnej.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-23

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa