Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 76112

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań związana z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań

 • przyjmuje i dokonuje oceny sprawozdań jednostkowych, wyjaśnia rozbieżności wynikających ze sprawozdań, uzgadnia z resortem dane objęte sprawozdawczością w celu sporządzania miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań łącznych w zakresie wydatków i dochodów budżetowych dla Ministra
 • analizuje projekty planów finansowych przedstawione przez jednostki podległe w celu prawidłowego zaplanowania dochodów i wydatków na dany rok budżetowy
 • prowadzi bieżący nadzór nad gospodarką finansową (wydatków i dochodów) dysponentów budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia w celu analizy wykorzystania środków budżetowych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych
 • sporządza miesięczne zapotrzebowania na środki dla GDOŚ i RDOŚ oraz opracowuje i aktualizuje roczny harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa, celem przekazania do resortu
 • ewidencjonuje w systemie księgowym zmiany w budżecie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wynikające z decyzji Ministrów oraz dokumentów i aktów prawnych mających wpływ w trakcie roku budżetowego na wysokość limitu wydatków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w celu zapewnienia bieżących informacji na temat planu finansowego
 • opracowuje do zatwierdzenia łączny bilans z załącznikami, w oparciu o wcześniej zatwierdzone roczne bilanse jednostek podległych wg zasad i wzorców opracowanych przez Ministerstwo Finansów celem przekazania ich do resortu nadzorującego
 • wykonuje różnorodne zestawienia budżetowe i księgowe w arkuszu kalkulacyjnym Excel, przy wykorzystaniu danych z systemu informatycznego Quorum F-K i AZF, systemu bankowości elektronicznej NBP oraz systemu Ministerstwa Finansów Trezor w celu sprawdzania poprawności danych wykazanych w sprawozdaniach otrzymanych od jednostek podległych
 • sporządza przelewy środków dla jednostek podległych celem zabezpieczenia środków na realizację zadań oraz księguje operacje bankowe dysponenta II stopnia w celu ujęcia ich w ewidencji księgowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie budżetu
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, ustawy o rachunkowości
 • znajomość rozporządzeń wykonawczych do ustawy o finansach publicznych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • umiejętność obsługi programów komputerowych: MS Office (w szczególności arkusza kalkulacyjnego Excel), poczta elektroniczna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość programu księgowego Quorum F-K i AZF
 • znajomość obsługi systemu Ministerstwa Finansów Trezor

Podobne oferty pracy

Główny specjalista

Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Analityk

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Lokalizacja: pomorskie / Sopot

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Główny specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-03-22

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy