Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75900

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:


• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)


• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością


• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością


• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością


• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:


• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• UMOWA O PRACĘ NA CZAS ZASTĘPSTWA


 

Zakres zadań

 • Prowadzi zakładową działalność socjalną dla osób uprawnionych: - realizuje wnioski o dopłaty/częściową refundację do różnych form wypoczynku, m.in. „wczasy pod gruszą”, częściowa refundacja udokumentowanych kosztów zorganizowanego wypoczynku członka rodziny, - realizuje wnioski o częściową refundację udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, wydarzeniach kulturalnych, sportowych, - realizuje dopłaty do kart abonamentowych na usługi sportowo-rekreacyjne w ramach umowy z podmiotem, z którym Ministerstwo zawarło umowę w tym zakresie, - realizuje wnioski o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe, - realizuje wnioski o przyznanie pozostałych świadczeń wynikających z regulaminu ZFŚS, - przyjmuje i sprawdza kompletności wniosków o przyznanie zapomóg losowych, - przygotowuje listy w zakresie wypłat poszczególnych świadczeń;
 • Współuczestniczy w prowadzeniu spraw wynikających ze stosunku pracy, w zakresie ustawowego upoważnienia Ministra, wobec organów podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych i osób zastępujących te organy oraz wobec osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a w szczególności w zakresie spraw dotyczących: - sporządzania wniosków do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie organów podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, - nawiązania / rozwiązania stosunku pracy, - ustalenia / zmiany wynagrodzenia, - przyznania świadczenia dodatkowego, - przyznania nagrody, - zawarcia Umowy o zakazie konkurencji, - powołania / odwołania członków Rad Naukowych instytutów badawczych resortu;
 • Monitoruje na bieżąco stan wykorzystania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z uwzględnieniem podziału środków wynikającego z Planu rzeczowo-finansowego ZFŚS;
 • Koordynuje prace sekretariatów członków Kierownictwa Ministerstwa, w tym: - organizuje zastępstwa na czas trwania urlopów wypoczynkowych, szkoleń, zwolnień lekarskich a także innych nieobecności; - prowadzi harmonogramy dla pracowników sekretariatów członków Kierownictwa; - rozlicza godziny nadliczbowe pracowników sekretariatów członków Kierownictwa;
 • Współuczestniczy w opiniowaniu projektów dokumentów rządowych oraz dokonywaniu ocen i analiz niezbędnych do przygotowywania stanowisk w zakresie spraw załatwianych w Ministerstwie lub rozpatrywanych przez inne organy;
 • Opracowuje Regulamin ZFŚS, dokonuje corocznego odpisu podstawowego, z którego tworzony jest fundusz socjalny oraz przygotowuje na jego podstawie Plan rzeczowo-finansowy ZFŚS na dany rok kalendarzowy;
 • Współuczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań w zakresie właściwości ZFŚS, tj. przeprowadza rozeznanie rynku, szacuje wartość zamówienia, sporządza opis przedmiotu zamówienia, sporządza projekt umowy;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w obszarze prowadzenia spraw pracowniczych
 • Znajomość przepisów prawnych regulujących zakres spraw realizowanych na danym stanowisku, tj. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i aktów wykonawczych
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Główny specjalista

  Warunki pracy kontakty z klientem zewnętrznym, zagrożenie korupcją, miejsce pracy: I piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów, Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym, na każdym piętrze...

  Firma: Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Analityk

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań praca umysłowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko pracy wyposażone w komputer stacjonarny i inne urządzenia biurowe, warunki organizacyjno-techniczne...

  Firma: Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

  Lokalizacja: pomorskie / Sopot

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Główny specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka,...

  Firma: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: dzisiaj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-18

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy