Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75984

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań związana z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi, zagrożeniem korupcją.


Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie postępowań administracyjnych I instancji, w sprawach odstępstw od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w celu umożliwienia realizacji czynności uzasadnionych potrzebą ochrony przyrody lub realizacją inwestycji liniowych celu publicznego (w tym inwestycji współfinansowanych ze środków UE)
 • opiniuje projekty aktów prawnych, opracowań, strategii, programów oraz projektów inwestycyjnych, w zakresie planowania ochrony obiektów i obszarów chronionych, w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami prawa w aspekcie ochrony przyrody
 • opiniuje projekty zarządzeń regionalnych dyrektorów ochrony środowiska dotyczących planowania ochrony rezerwatów przyrody oraz planów zarządzania dla obszarów Natura 2000 wraz z ich dokumentacją, a także akty prawne w trybie kontroli aktów prawa miejscowego w celu ich standaryzacji
 • prowadzi monitoring realizacji działań wynikających z zapisów planów zarządzania dla obszarów Natura 2000 oraz rezerwatów przyrody m.in. poprzez System Zarządzania Ochroną Przyrody - SZOP
 • przygotowuje wytyczne, poradniki, stanowiska i interpretacje przepisów prawa w zakresie planowania ochrony obszarów chronionych, w szczególności dotyczące rezerwatów przyrody oraz obszarów Natura 2000 w celu standaryzacji aktów prawa miejscowego
 • uczestniczy w pracach legislacyjnych w zakresie spraw będących w kompetencjach Departamentu jak również opiniuje dokumenty związane z opiniami operatów rybackich
 • współpracuje z innymi organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie ochrony rezerwatów przyrody oraz obszarów Natura 2000,w celu zapewnienia spójnego podejścia do kwestii ochrony rezerwatów przyrody oraz poprawnej realizacji zadań merytorycznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze nauk przyrodniczych lub w zakresie dziedzin nauk rolniczych lub leśnych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony przyrody
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • interdyscyplinarna wiedza przyrodnicza dotycząca poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego oraz procesów zachodzących w przyrodzie
 • znajomość przepisów prawa materialnego (Prawo ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody i akty wykonawcze, ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, Prawo wodne, ustawa o lasach) oraz ustrojowego (ustawa o administracji rządowej w województwie) i procesowego prawa administracyjnego (kodeks postępowania administracyjnego)
 • dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa
 • odporność na stres
 • umiejętność obsługi programów pakietu MS Office
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie funkcjonowania obszarów chronionych w Polsce

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-03-18

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy