Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75949

Warunki pracy


 • Departament Oceny Inwestycji mieści się Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 11 na VII piętrze; budynek jest dostosowany do potrzeb osób z  niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób z  niepełnosprawnością; przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich

 • Praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Stanowisko zagrożone korupcją

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • Praca pod presją czasu

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z przygotowaniem i aktualizowaniem dokumentów programowych, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości (prawidłowości) i terminowości wdrażania przedmiotowego Programu
 • Realizuje zadania w zakresie oceny i wyboru projektów, w tym w ramach procedury odwoławczej od wyników oceny dla projektów, zawierania, zmiany i rozwiązywania umów o dofinansowanie z beneficjentami projektów w ramach POIiŚ, w tym sporządza umowy/aneksy do umów o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014-2020, w celu wdrażania IX Osi Priorytetowej POIiŚ
 • Realizuje zadania dotyczące monitorowania i wdrażania projektów oraz osi priorytetowych, osiągania wskaźników, przygotowywania dokumentów sprawozdawczych w ramach POIiŚ 2007-2013 i POIiŚ 2014-2020, w celu wdrażania IX Osi Priorytetowej POIiŚ
 • Realizuje zadania związane z przygotowywaniem informacji o efektach wdrażania POIiŚ 2007-2013 i POIiŚ 2014-2020, w celu zapewnienia realizacji obowiązków informacyjnych o postępach i efektach wdrażania POIiŚ 2007-2013 i POIiŚ 2014-2020
 • Realizuje zadania w zakresie współpracy z Wydziałem Koordynacji Wsparcia UE w odniesieniu do spraw dotyczących EFRR oraz z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia, odpowiedzialnymi merytorycznie za obszar zdrowia objęty interwencjami finansowanymi z POIiŚ, w tym w szczególności w celu zapewnienia zgodności wdrażania projektów z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualną polityką Ministerstwa Zdrowia
 • Realizuje zadania w ramach prac grup roboczych, komitetów na szczeblu krajowym i międzynarodowym, bierze udział w konferencjach, seminariach dotyczących wykorzystania środków EFRR, w celu wdrażania IX Osi Priorytetowej POIiŚ
 • Udziela informacji beneficjentom w ramach punktu kontaktowego, w celu wdrażania IX Osi Priorytetowej POIiŚ
 • Realizuje zadania związane z identyfikacją, zgłaszaniem projektów pozakonkursowych, sporządzaniem i aktualizowaniem Planów działań w sektorze zdrowia dla POIiŚ 2014-2020, a także aktualizowaniem Wykazu Projektów Zidentyfikowanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze funduszy europejskich lub zarządzania projektami lub administracji publicznej
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Wiedza z zakresu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zagranicznych
 • Zdolności komunikacyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z funduszy strukturalnych
 • Umiejętności prognozowania oraz koordynowania
 • Zdolność analitycznego myślenia

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Data dodania: 2021-03-17

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy