Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75540

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, zagrożenie związane z przemieszczaniem się ludzi, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Opracowuje dokumentację przedkontrolną obejmującą: program kontroli, analizę przedkontrolną, upoważnienia, oświadczenia,
 • Prowadzi lub uczestniczy w kontrolach w zakresie funkcjonowania i prawidłowości prowadzenia zagadnień finansowo-gospodarczych,
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach skarg i wniosków, sporządza sprawozdania z przeprowadzonych postępowań, opracowuje projekty odpowiedzi,
 • Opracowuje dokumentację z kontroli obejmującą w szczególności: projekty wystąpień pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne, sprawozdania z kontroli, informacje o wynikach kontroli,
 • Monitoruje realizację wniosków pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli oraz sporządza informacji dotyczące oceny ich realizacji,
 • Sporządza projekty pism okólnych informujących o ujawnionych nieprawidłowościach w zakresie pionu logistyki,
 • Monitoruje realizację wniosków pokontrolnych, wynikających z kontroli przeprowadzonych przez uprawnione podmioty zewnętrzne,
 • Opiniuje projekty aktów prawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu zagadnień finansowo-księgowych lub w przeprowadzaniu kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • Znajomość ustaw: o kontroli w administracji rządowej, o finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kodeks postępowania administracyjnego ( w zakresie działu I "Przepisy ogólne" i działu VIII "Skargi i wnioski" ),
 • Umiejętności: organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, analizy i syntezy informacji, obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE,
 • Dokładność, komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończony kurs dotyczący kontroli i audytu w administracji publicznej,
 • Znajomość ustaw: o Policji, o służbie cywilnej.

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Data dodania: 2021-03-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy