Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75562

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (na konferencje lub targi o tematyce bezpieczeństwo i higiena pracy)

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • budynek przy ul. Żurawiej 4a jest dostępny i częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych; wewnątrz zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, a także drzwi wewnętrzne o odpowiedniej szerokości; w budynku znajdują się dwie windy ułatwiające poruszanie się, ale nie są w pełni dostosowane dla osób na wózku inwalidzkim (wejścia do windy mają szerokość 77 cm); w budynku znajduje się łazienka dostosowana dla osób niepełnosprawnych

 • praca w pokoju wieloosobowym

 • praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę procesu legislacyjnego w zakresie technicznego bezpieczeństwa i higieny pracy (opracowuje, opiniuje, uzgadnia i konsultuje projekty aktów prawnych i/ lub założeń do projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów rządowych, a także reprezentuje Ministra w pracach nad tymi projektami)
 • monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, etc. pod względem dostosowania polskiego prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do wymagań dyrektyw UE, dokumentów Rady Europy (w szczególności Europejskiej Karty Społecznej) i postanowień konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy
 • prowadzi obsługę interpelacji i zapytań poselskich dotyczących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych) dotyczące przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przygotowuje materiały informacyjne, publikacje i materiały promocyjne na rzecz popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z wnioskami określającymi kierunki poprawy w tym zakresie we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym
 • prowadzi sprawy związane z nadzorem merytorycznym nad Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym (bierze udział w pracach Komisji Oceny Prac Naukowych funkcjonującej w ramach jednostki nadzorowanej, monitoruje/ ocenia działalność/ kompetencje jednostki nadzorowanej oraz opracowuje zbiorcze informacje w tym zakresie)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności działu X Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość dyrektyw UE i konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 • znajomość Zasad techniki prawodawczej
 • znajomość przebiegu procesu legislacyjnego
 • myślenie analityczne
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, rzetelność, komunikacja
 • umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-09

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa