Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 75095

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca na V piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • w trakcie reprezentowania urzędu w innych instytucjach oraz podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Bierze udział w opracowywaniu regulacji w zakresie kształtowania kosztów oraz wsparcia dla odbiorców przemysłowych energii elektrycznej, w szczególności dla odbiorców energochłonnych
 • Bierze udział w opracowywaniu regulacji związanych z bezpieczeństwem lokalnego zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną
 • Bierze udział w pracach związanych z wdrożeniem jednolitego rynku energii w kraju
 • Bierze udział w projektowaniu nowych rozwiązań związanych z redukcją ubóstwa energetycznego
 • Bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, w konferencjach i seminariach krajowych i zagranicznych oraz komisji i podkomisji sejmowych i senackich
 • Uczestniczy w przygotowaniu opinii i stanowisk rządu do dokumentów Unii Europejskiej (poza legislacyjnych i legislacyjnych), jak również opracowań organizacji międzynarodowych oraz do krajowych opracowań resortowych, projektów średniookresowych i długookresowych programów rządowych w zakresie powiązania sektora energetycznego z ochroną środowiska i zmian klimatu oraz w zakresie stosowania w sektorze elektroenergetycznym innowacyjnych technologii energetycznych
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na kierowane do Ministerstwa i Departamentu wystąpienia, w tym w szczególności interpelacje oraz zapytania poselskie związane z funkcjonowaniem sektora energetycznego
 • Bierze udział w pracach grup roboczych Rady UE

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze energetyki
 • znajomość zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej wynikających z przepisów prawa krajowego i UE oraz zagadnień sektora energetycznego
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne" lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-16

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa