Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74926

Warunki pracy

Budynek przy ul. Rakowieckiej 2a:


Wejście do budynku wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wewnątrz budynku brak windy.


Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


 


Warunki dotyczące charakteru pracy:


·        ryzyko korupcyjne


·        wyjazdy służbowe związane z przeprowadzaniem kontroli koncesjonowanych przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie całego kraju

Zakres zadań

 • Realizuje kontrole działalności gospodarczej koncesjonowanej i regulowanej przez MSWiA w celu oceny legalności jej wykonywania.
 • Prowadzi postępowania administracyjne, w tym opracowywanie projektów decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu cofnięcia koncesji oraz wykreślenia z rejestru działalności regulowanej. Rozpoznaje wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 • Analizuje i weryfikuje informacje, skargi i zawiadomienia o niezgodnych z prawem działaniach przedsiębiorców prowadzących koncesjonowaną i regulowaną działalność gospodarczą w celu określenia dalszego trybu postępowania.
 • Analizuje wpływające protokoły kontroli, opracowuje wnioski, w tym zalecenia pokontrolne.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach zgłaszanych nieprawidłowości w działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.
 • Opracowuje projekty opinii i stanowisk Departamentu, przygotowuje pisemne interpretacje przepisów prawa i odpowiedzi na wpływające zapytania dotyczące stosowanej praktyki organu koncesyjnego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie: prawo, administracja lub bezpieczeństwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w urzędach administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o ochronie osób i mienia, ustawy o usługach detektywistycznych, ustawy prawo przedsiębiorców, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy o broni i środkach przymusu bezpośredniego, Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Wiedza z zakresu warsztatu kontrolera
 • Umiejętność przeciwdziałania ewentualnym zachowaniom korupcjogennym oraz konfliktowi interesów
 • Umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, umiejętność organizacji pracy oraz zorientowanie na osiąganie celów, gotowość do doskonalenia zawodowego, rzetelność
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność myślenia analitycznego oraz orientacji na klienta
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

  Data dodania: 2021-03-09

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy