Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74531

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Obsługuje Krajowy Punkt Kontaktowy Systemu Wczesnego Ostrzegania i Reagowania (EWRS) w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia w zakresie zagrożeń biologicznych (choroby zakaźne, zakażenia, inne czynniki biologiczne) oraz współpracuje z Krajowym Punktem Centralnym ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (KPC ds. MPZ), w zakresie otrzymywania i przekazywania informacji odpowiednio państwom członkowskim Unii Europejskiej oraz państwom-stronom Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, które nie są państwami członkowskimi Unii Europejskiej
 • Udziela odpowiedzi na zapytania mailowe obywateli w zakresie chorób zakaźnych i zakażeń, w tym dotyczące SARS-CoV-2
 • Przygotowuje opinie i wkłady do wytycznych oraz zaleceń w zakresie zapobiegania szerzenia się chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem SARS-CoV-2
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi, wnioski i zapytania wpływające do Departamentu
 • Współpracuje w zakresie wdrażanych działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w tym w szczególności w zakresie zwalczania ognisk epidemicznych chorób wysoce zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych, w tym np. tworzenie wzorów raportów doraźnych, analiza bieżącej sytuacji w kraju oraz działań podejmowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, formułowanie wytycznych mających na celu usprawnienie działań
 • Bierze udział w pracach planistycznych i legislacyjnych, w tym opiniuje akty prawne, a także opracowuje propozycje przepisów aktów prawnych związanych z działalnością Departamentu
 • Dokonuje analizy i oceny sytuacji epidemiologicznej, a także wymienia informacje z państwami członkowskimi UE, Komisją Europejską, Europejskim Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, Światową Organizacją Zdrowia i innymi podmiotami w zakresie właściwości Departamentu
 • Opiniuje Plany Zarządzania Kryzysowego, opracowuje wkłady i dokumenty planistyczne, wytyczne, procedury działania i metody postępowania na wypadek wystąpienia ww. zdarzeń, a także aktualizuje istniejące dokumenty w tym zakresie na podstawie informacji przekazanych przez organy podległe, wnioski z działań Departamentu, a także analizy dostępnej dokumentacji i informacji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie medycyny, medycyny weterynaryjnej, zdrowia publicznego, biologii lub nauk pokrewnych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość podstawowych aktów prawa krajowego oraz wspólnotowego w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa w zakresie zwalczania SARS-CoV-2
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym
 • Umiejętność poprawnego formułowania wystąpień pisemnych w językach polskim i angielskim
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera i korzystania z internetu
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Samodzielność i łatwość podejmowania decyzji
 • Kreatywność

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

Data dodania: 2021-02-15

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy