Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74526

Warunki pracy

Warunki pracy:


- praca biurowa w siedzibie urzędu


- użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner)


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością


- brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową


- brak windy


- stanowisko pracy usytuowane jest na parterze budynku


- pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami


- stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków dot. ewidencji składników majątku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o gospodarowaniu mieniem, finansach publicznych i innych.
 • Obsługa programów komputerowych służących do ewidencji składników majątku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w celu zapewnienia zgodności ze stanem faktycznym oraz księgami finansowymi a także bieżąca współpraca w tym zakresie z komórką właściwą ds. rachunkowo-finansowych NDAP.
 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w zakresie dostaw energii elektrycznej, wody, prądu i pozostałych mediów, w tym udział w procedowaniu umów oraz ich dozorowanie na etapie realizacji - w celu zapewnienia profesjonalnej i nieprzerwanej obsługi ludzi i budynków.
 • Współprowadzenie z pozostałymi pracownikami Wydziału spraw związanych z zaopatrzeniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w artykułu biurowe, elementy wyposażenia, meble, środki czystości, pieczęcie, druki, art. propagandowe i inne w celu zapewnienia należytych warunków pracy i utrzymania nieruchomości w stanie użyteczności.
 • Prowadzenie dokumentacji w związku z realizacją umów na dostawy i usługi, w tym jej porządkowanie, w celu zapewnienia optymalnego poziomu realizacji potrzeb urzędu, w szczególności prowadzenie zbiorów dokumentacji umożliwiające przekazywanie do Archiwum Zakładowego NDAP.
 • Prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i utrzymaniem w należytym stanie użytkowym pomieszczeń oraz sprzętów i urządzeń, w tym lokowanie i relokowanie w celu zapewnienia optymalnego poziomu wykorzystania i ergonomii pracy.
 • Współpraca z komórką właściwą ds. rachunkowo-finansowych w zakresie przygotowywania dowodów księgowych do zatwierdzenia, przygotowywania projektów planów finansowych oraz przygotowywania projektów sprawozdań, w celu zgodnego z prawem gospodarowania środkami z budżetu państwa.
 • Czynny udział w podstawowych pracach dotyczących wykonywania drobnych napraw i usuwania awarii w celu zapewnienia optymalnych warunków bezawaryjnej pracy urządzeń i wyposażenia.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows wraz z pakietem Office
 • Znajomość podstawowych zagadnień w obszarze ustawy o gospodarowaniu majątkiem
 • Znajomość podstawowych zagadnień w obszarze ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość podstawowych zagadnień w obszarze ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów o służbie cywilnej – zagadnienia ogólne
 • Komunikatywność
 • Dobra organizacja pracy własnej oraz zaangażowanie w pracę zespołu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad prowadzenia spraw w elektronicznym systemie zarządzania dokumentacją

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2021-02-14

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy