Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74213

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

 • podczas wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy mogą nie być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • Opiniuje lub uzgadnia wnioski dotyczące projektów dokumentów planistycznych gmin i województw (miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wojewódzkich planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy) w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych będących we właściwości Ministra
 • Rozpatruje sprawy związane z gospodarką nieruchomościami położonymi w granicach terenów górniczych w zakresie właściwości Ministra
 • Współpracuje z pracownikami komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie opiniowania spraw związanych z posadowieniem sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, a także układania i utrzymywania podmorskich kabli i rurociągów na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
 • Współpracuje z pracownikami komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie opiniowania spraw związanych z wyrażaniem zgody na sprzedaż nieruchomości cudzoziemcom, w zakresie właściwości Departamentu
 • Przygotowuje wkłady do odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz dla mediów z zakresu działań zespołu
 • Współpracuje z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym w zakresie informacji o udokumentowanych złożach kopalin i wód podziemnych
 • Opracowuje projekty dokumentów związanych z ochroną złóż przed niewłaściwym zagospodarowaniem terenu w obrębie ich udokumentowanych granic

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku geologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych albo 0,5 roku w obszarze geologii
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • znajomość ustaw (w zakresie udokumentowanych złóż kopalin): Prawo geologiczne i górnicze, Kodeks postępowania administracyjnego, o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, Prawo ochrony środowiska, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Prawo przedsiębiorców
 • komunikacja
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

  Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

  Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

  Data dodania: 2021-02-10

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy