Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74276

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca biurowa przy komputerze.

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

 • Zagrożenie korupcją.

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Praca pod presją czasu.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,

 • miejsce pracy: III p.,

 • budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami,  niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Analizuje możliwości uzyskiwania wsparcia ze środków funduszy europejskich, programów zarządzanych przez Komisję Europejską, Instrumentu „Łącząc Europę CEF” przez poszczególne spółki Skarbu Państwa ze wszystkich sektorów gospodarki pod kątem możliwości uzyskania przez nie dofinansowania w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przygotowania portfela projektów pod okres programowania 2021-2027
 • Monitoruje harmonogramy bieżących i przyszłych konkursów pod kątem możliwości złożenia w nich wniosków przez spółki Skarbu Państwa
 • Współpracuje z zarządami spółek Skarbu Państwa w celu wsparcia procesu pozyskiwania zewnętrznych środków inwestycyjnych w ramach polityki spójności oraz środków zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską
 • Doradza w zakresie ostatecznego kształtu projektu spełniającego wymogi określone przez poszczególne instytucje zarządzające programami europejskimi
 • Weryfikuje i opiniuje kryteria wyboru projektów oraz same projekty, których beneficjentami lub potencjalnymi beneficjentami mogą być spółki Skarbu Państwa
 • Monitoruje realizację projektów
 • Podejmuje działania w celu utworzenia i utrzymania partnerstw krajowych i międzynarodowych na potrzeby pozyskiwania finansowania ze środków polityki spójności i źródeł bezpośrednio zarządzanych przez KE
 • Prowadzi sprawy związane z przygotowywaniem propozycji zapisów stanowiska Polski w zakresie kompetencji Ministra na posiedzenia Rady UE, Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) i grup roboczych Rady UE oraz monitoruje realizację zobowiązań wynikających dla resortu z tych posiedzeń
 • Podejmuje działania na rzecz wypracowania projektów stanowisk RP do projektów aktów prawnych i dokumentów pozalegislacyjnych UE pozostających w kompetencji Ministra
 • Uczestniczy w opiniowaniu kryteriów wyboru projektów, w których potencjalnymi beneficjentami mogą być spółki Skarbu Państwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy związanej z funduszami europejskimi, programami UE lub w administracji publicznej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość dokumentów programowych poszczególnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem POIŚ 2014-2020 oraz POIR 2014-2020
 • Znajomość obowiązujących wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, w szczególności dotyczących kwalifikowalności wydatków oraz trybu wyboru projektów
 • Znajomość programów Komisji Europejskiej
 • Umiejętność wyszukiwania i analizy danych z różnych źródeł
 • Umiejętność obsługi komputera: pakiet MS Office, Internet
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność organizowania pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu: zarządzania projektami UE lub zarządzania projektami inwestycyjnymi, ekonomii, stosunków międzynarodowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C2 i/lub innego języka roboczego UE na poziomie B2
 • Znajomość zagadnień z zakresu procesu inwestycyjnego
 • Znajomość zagadnień z analizy finansowej

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie

Data dodania: 2021-02-09

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy