Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74183

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


- praca przy komputerze


- praca w terenie


- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;


- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • Prowadzenie analiz w celu przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, w szczególności sporządzanie analiz wspomagających proces wykrywaczy w zakresie i wykroczeń przeciwko środowisku, wykonywanie analiz strategicznych, przestępstw wspomagających procesy decyzyjne, analizowanie danych zgromadzonych w systemach do których dostęp posiada Główny Inspektor Ochrony Środowiska pod kątem rozpoznawania podmiotów gospodarujących odpadami (m. in. rodzaju działalności, lokalizacji, składu osobowego, struktur oraz kar i grzywien nałożonych na dany podmiot w zakresie przepisów prawa ochrony środowiska) strumienia przepływu odpadów oraz ewentualnych strat finansowych w zakresie danin publicznych, kar i grzywien jakie powinny zostać nałożone w związku z nielegalną działalnością
 • Prowadzenie analizy przestrzeni internetowej w celu typowania źródeł i podmiotów podejrzanych o możliwość popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku oraz prowadzenie bieżącej analizy stanu zagrożenia w kierunku typowania obszarów szczególnie zagrożonych
 • Opracowywanie materiałów informacyjnych oraz zagregowanych danych o działalności kontrolnej oraz czynnościach prowadzonych na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w obszarze przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „szarej strefy” w gospodarowaniu odpadami, w tym zbieranie i agregowanie interwencji kierowanych do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.
 • Współdziałanie z organami ścigania w zakresie ścigania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku i opracowywanie dokumentacji do postepowań administracyjnych i karnych.
 • Inicjowanie, na podstawie wykonanych analiz, pozaplanowych kontroli interwencyjnych oraz czynności z art. 10b ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska zarówno prowadzonych przez Departament jak i wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.
 • Dokonywanie, w zakresie właściwości Departamentu, analizy przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska oraz proponowanie nowych rozwiązań legislacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie występowania przestępstw i wykroczeń w tym obszarze.
 • Prowadzenie zestawień i baz danych w zakresie realizacji zadań będących we właściwości Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows i pakietu biurowego MS Office,
 • prawo jazdy kat. B
 • podstawowa znajomość przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów proceduralnych zawartych w kodeksie postępowania administracyjnego, a także przepisów karnych zawartych w kodeksie karnym, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie analityczne

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-02-08

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy