Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74086

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych
• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


• rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Opracowuje należące do kompetencji ministra właściwego do spraw transportu projekty aktów prawnych w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
 • Uczestniczy w pracach niektórych zespołów międzynarodowych zajmujących się zagadnieniami prowadzonymi przez stanowisko, w tym w pracach Komitetu Transportu Wewnętrznego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ oraz Rady Społeczno - Gospodarczej ONZ oraz w pracach odpowiednich zespołów, komitetów, komisji, grup roboczych i innych jednostek Unii Europejskiej
 • Prowadzi postępowania administracyjne jako organ w II instancji w sprawach dotyczących: warunków technicznych cystern przeznaczonych do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych; wydawania świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych; warunków technicznych opakowań przeznaczonych do przewozu drogowego gazów; badań okresowych dużych pojemników do przewozu luzem; wydawania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych tj. przygotowywanie decyzji, załatwianie skarg i wniosków w zakresie organu wyższego stopnia w stosunku do Transportowego Dozoru Technicznego
 • Prowadzi prace legislacyjne w zakresie ustawy o dozorze technicznym oraz aktów wykonawczych do niej, w obszarze: warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych; warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego i bliskiego; warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych
 • Monitoruje zmiany przepisów EKG ONZ dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, których Polska jest stroną, oraz prowadzi sprawy z tym związane (m.in. współpracuje z Transportowym Dozorem Technicznym w zakresie przygotowywania stanowisk Rządu, uzgadniania instrukcji i sprawozdań z posiedzeń), w celu zapewnienia dostosowania wymagań krajowych do wymagań EKG ONZ, a przede wszystkim opracowuje aktualizacje polskiej wersji językowej Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), zgodnie z zakresem i terminami przyjętymi przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ
 • Współpracuje z terenową administracją samorządową szczebla wojewódzkiego w sprawach związanych z wykonywaniem przez marszałków województw zadań w zakresie dotyczącym kursów ADR oraz przeprowadzania egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne i wydawania im zaświadczeń ADR
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa (w szczególności Departamentem Kolejnictwa - RID) oraz jednostkami podległymi Ministerstwu
 • Opracowuje materiały i informacje na posiedzenia Rady Ministrów i jej komitetów oraz dokonuje ocen i analiz niezbędnych do przygotowania stanowiska resortu w sprawach dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych; gromadzi informacje o poważnych wypadkach lub awariach w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz informacje dotyczące liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, stwierdzonych naruszeń w tym zakresie oraz wysokości nałożonych kar

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w obszarze transportu drogowego lub w obszarze legislacji lub administracji
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość zagadnień prawniczych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
 • Znajomość aktów prawnych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty pracy

  Specjalista

  Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

  Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

  Firma: Urząd Morski w Gdyni

  Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Starszy specjalista

  Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

  Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

  Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

  Data publikacji: wczoraj

  Więcej informacji

  Szczegóły ogłoszenia

  Firma: Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

  Data dodania: 2021-02-05

  Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

  Najnowsze oferty pracy:

  Więcej ofert pracy