Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74034

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, krajowymi lub zagranicznymi wyjazdami służbowymi oraz zagrożeniem korupcją.


Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy i łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania transgraniczne w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektowanych dokumentów oraz planowanych przedsięwzięć, w tym przedsięwzięć realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej, w celu wypełnienia obowiązków ustawowych. Prawidłowe wykonywanie zadania wymaga bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.
 • udziela wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów prawnych dotyczących postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planów i programów oraz planowanych przedsięwzięć (w tym programów i przedsięwzięć realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu funduszy pomocowych Unii Europejskiej) w kontekście transgranicznym w celu zapewnienia ich poprawnego stosowania. Prawidłowe wykonanie zadania wymaga bardzo dobrej znajomości przepisów krajowych w tym zakresie, Konwencji z Espoo i Protokołu Strategicznego, orzecznictwa krajowego i wspólnotowego, wytycznych i zaleceń dot. Konwencji i Protokołu, doświadczeń w stosowaniu przepisów Konwencji i Protokołu innych państw.
 • analizuje dokumentację OOŚ planowanych przedsięwzięć, w tym przedsięwzięć realizowanych lub planowanych do realizacji przy wsparciu z funduszy pomocowych Unii Europejskiej w celu zbadania zgodności tej dokumentacji z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska oraz w celu dokonania oceny jej zawartości merytorycznej
 • przygotowuje projekty umów dotyczących stosowania przepisów w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w kontekście transgranicznym pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a państwami sąsiednimi. Celem negocjowania umów bilateralnych w zakresie transgranicznych ocen oddziaływania na środowisko jest ujednolicenie, ułatwienie a w efekcie tego przyspieszenie procedur transgranicznych przeprowadzonych zarówno dla planowanych przedsięwzięć jak również dla dokumentów strategicznych. Prawidłowe wykonanie zadania wymaga bardzo dobrej znajomości systemów prawnych państw sąsiednich dotyczących systemu ocen oddziaływania na środowisko
 • opiniuje projekty aktów prawnych przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne urzędu w celu weryfikacji ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa
 • przygotowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie w celu udzielenia niezbędnych informacji parlamentarzystom

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w obszarze nauk: przyrodniczych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk rolniczych lub nauk leśnych, ścisłych w dyscyplinie ochrona środowiska, technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • znajomość języka angielskiego - na poziomie B2
 • dobra znajomość przepisów w zakresie ocen oddziaływania na środowisko
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz instytucji UE
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność skutecznego komunikowania się
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zagadnień dotyczących ocen oddziaływania na środowisko oraz procedur administracyjnych (Kpa)
 • znajomość drugiego języka obcego UE lub rosyjskiego na poziomie B1
 • umiejętność nawiązywania kontaktów w środowisku międzynarodowym
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-02-04

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy