Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73868

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • obsługa klientów wewnętrznych i zewnętrznych,

 • w budynku nieprzystosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania związane z zatrudnianiem pracowników w urzędzie i trwaniem stosunku pracy, w tym w szczególności: kompletuje dokumentację pracowników, zakłada i prowadzi teczki akt osobowych, przygotowuje dokumentację związaną z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy w celu przekazania pracownikom oraz komórce wypłacającej świadczenia finansowe; prowadzi ewidencję czasu pracy. Podczas realizacji zadania obsługuje elektroniczną bazę danych kadrowych o pracownikach urzędu.
 • Ustala prawo do emerytury i renty pracowników w danym roku budżetowym, przygotowuje dokumentację w sprawach emerytalno-rentowych pracowników celem przekazania jej do ZUS oraz archiwizuje teczki akt osobowych. Podczas realizacji zadania obsługuje elektroniczną bazę danych kadrowych o pracownikach urzędu.
 • Bierze udział w tworzeniu projektów wewnętrznych regulacji i usprawnień, mających na celu optymalizację polityki kadrowej urzędu, takich jak np. projekty procedur, regulaminów, kwestionariuszy i inne, jak również w doskonaleniu i aktualizacji elektronicznej bazy danych kadrowych o pracownikach urzędu.
 • Weryfikuje i ewidencjonuje czas pracy i absencję pracowników, ustala uprawnienia pracowników do urlopów (w tym wypoczynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego i in.), realizuje zadania związane z udzielaniem przez pracodawcę zgody na indywidualny czas pracy, telepracę, ustala uprawnienia pracowników do nagród jubileuszowych, dodatków za wysługę lat, służby cywilnej, odpraw emerytalno-rentowych i innych świadczeń. Podczas realizacji zadania obsługuje elektroniczną bazę danych kadrowych o pracownikach urzędu.
 • Kontroluje terminy ważności badań lekarskich stwierdzających brak przeciwskazań do pracy na danym stanowisku, w przypadku skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz kieruje pracowników na ww. badania. Podczas realizacji zadania obsługuje elektroniczną bazę danych kadrowych o pracownikach urzędu.
 • Bierze udział w przygotowaniu informacji z zakresu stanu i ruchu kadrowego, wynagrodzeń oraz czasu pracy na potrzeby sprawozdawczości i kontroli, celem przekazania ich odpowiednim komórkom organizacyjnym urzędu, kierownictwu oraz innym podmiotom zewnętrznym, tj. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Głównemu Urzędowi Statystycznemu, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Realizuje zadania związane ze zgłaszaniem, wyrejestrowywaniem oraz dokonywaniem zmian w zgłoszeniach pracowników urzędu oraz zleceniobiorców do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego celem przekazania aktualnej informacji dla ZUS i komórki finansowej. Podczas realizacji tego zadania obsługuje komputerowy program Płatnik.
 • Prowadzi indywidualne sprawy związane z dodatkowym zarobkowaniem członków korpusu służby cywilnej, zgodnie z właściwością Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze kadr
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych
 • Znajomość przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Znajomość przepisów emerytalno-rentowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Znajomość podstaw funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność obsługi arkusza kalkulacyjnego
 • Umiejętność współpracy i komunikacji
 • Rzetelność i terminowość
 • Skrupulatność, dokładność
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu kadrowego lub kadrowo-płacowego
 • Znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • Znajomość przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz o ochronie danych osobowych
 • Umiejętności analityczne
 • Znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie

Data dodania: 2021-02-01

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy