Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73861

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 C, niebędący własnością URPLWM i PB, częściowo jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Niedostosowanie budynku dotyczy wind. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są od parteru do VI piętra.

Zakres zadań

 • sporządzanie sprawozdań kwartalnych z działalności Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na podstawie sprawozdań cząstkowych przedłożonych przez komórki organizacyjne Urzędu
 • opracowywanie Raportu Rocznego Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przygotowanego w oparciu o sprawozdania kwartalne komórek organizacyjnych i inne przedłożone opracowania, wydawanego przez Urząd w formie drukowanej, dwujęzycznej publikacji, stanowiącego sprawozdanie z działalności Prezesa Urzędu przedkładane ministrowi właściwemu ds. zdrowia
 • sporządzanie innych zleconych sprawozdań i analiz oraz opracowań i prezentacji na potrzeby Biura Dyrektora Generalnego i Dyrektora Generalnego
 • prowadzenie spraw związanych z ewidencją ekspertów zewnętrznych, oceniających dokumentację, współpracujących z Urzędem
 • ścisła współpraca ze Stanowiskiem Pracy ds. Zarządzania Jakością w zakresie opracowywania wzorów zestawień sprawozdawczych dla komórek organizacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach administracyjno-biurowych w tym 6 miesięcy w zakresie analizy danych i sprawozdawczości
 • Umiejętność sporządzania analiz ilościowych i jakościowych oraz prezentacji danych w raportach w formie opisowej i graficznej z wykorzystaniem tabel i wykresów
 • Bardzo dobra znajomość programu MS Excel
 • Zdolności analityczne
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w komórkach analitycznych w sprawozdawczości, analizie danych statystycznych i opisowych, przygotowaniu zestawień i raportów
 • Umiejętność prezentacji danych z użyciem MS Power Point
 • Umiejętność pracy w warunkach stresu i pod presją czasu

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie

Data dodania: 2021-01-31

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy