Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73676

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Realizacja zadań wiąże się z: zagrożeniem korupcją, częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz, pracą pod presją czasu.


Budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych, drzwi wewnętrzne odpowiedniej szerokości oraz windy dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Brak odpowiednio przystosowanych łazienek.


W budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • bierze udział w realizacji zadań mających na celu przygotowanie oraz wdrażanie projektu Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych zarówno na poziomie beneficjenta głównego (GDOŚ), jak również partnerów projektu (rdoś) dla zapewnienia wdrażania zgodnego z obowiązującymi wytycznymi i zaleceniami zarówno GDOŚ, jak i Instytucji Wdrażającej, Pośredniczącej oraz Zarządzającej,
 • współpracuje z partnerami projektu Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych, w celu prawidłowego przygotowania dokumentacji projektowej oraz realizacji projektu,
 • koordynuje przygotowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu i jego aktualizacji oraz przygotowanie dokumentów na potrzeby prowadzonej sprawozdawczości, zarówno na poziomie beneficjenta głównego (GDOŚ), jak również partnerów projektu (rdoś), w celu zapewnienia jego prawidłowej realizacji i rozliczenia finansowego i rzeczowego,
 • przygotowuje opisy przedmiotów zamówienia, jako wkłady merytoryczne do zamówień publicznych i zamówień wyłączonych spod stosowania ustawy Pzp, w celu sprawnego i poprawnego prowadzenia tych postępowań w ramach swoich kompetencji oraz bierze udział w prowadzonych postępowaniach,
 • opracowuje treści materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu, dba o zapewnienie odpowiedniego oznakowania dokumentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami dla projektów finansowanych ze środków UE w celu realizacji projektu zgodnie z wytycznymi obowiązującymi dla środków POliŚ 2014-2020,
 • organizuje i przygotowuje od strony technicznej (m.in. przygotowywanie materiałów, logistyka) szkoleń, spotkań, konferencji itp., w celu sprawnej realizacji założonych w harmonogramie projektu zadań,
 • monitoruje poprawności wydatkowanych na etapie realizacji projektu środków przez partnerów projektu, w celu sprawdzenia ich celowości, terminowości i kwalifikowalności,
 • sprawdza otrzymane sprawozdania związane z realizacją projektu, w celu ich weryfikacji pod względem obowiązujących w projekcie wytycznych i zaleceń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub w obszarze ochrony środowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość wytycznych krajowych w zakresie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w ramach POIiŚ
 • podstawowa znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz finansów publicznych
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy oraz skutecznego komunikowania się
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • dobra znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych oraz finansów publicznych
 • znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • znajomość prawa międzynarodowego z zakresu ochrony przyrody (w szczególności Dyrektywa siedliskowa i Dyrektywa ptasia)

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: dzisiaj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-01-28

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy