Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72623

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, permanentna obsługa klientów zewnętrznych, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca pod presją czasu, w stresie, w sytuacjach kryzysowych. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: obiekt przy Alejach Jerozolimskich 181 jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku, drzwi wewnętrznych, wind oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na I, II, IV i V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia i zmian taryf dla energii elektrycznej
 • prowadzi postępowania administracyjne dotyczące nakładania na przedsiębiorstwa elektroenergetyczne kar pieniężnych w zakresie taryf
 • przygotowuje odpowiedzi na pisma przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii elektrycznej, mające związek z zatwierdzonymi taryfami i procesem ich zatwierdzania
 • uczestniczy w rozpatrywaniu spraw spornych pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi dotyczących m.in. odmowy zawarcia przez dane przedsiębiorstwo umowy o przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, oraz mających związek ze stosowaniem zatwierdzonych przez Prezesa URE taryf dla energii elektrycznej
 • uczestniczy w tworzeniu i aktualizacji procedur oraz w opiniowaniu aktów prawnych
 • uczestniczy w przygotowywaniu stanowisk, opinii i rekomendacji w zakresie prowadzonej przez Prezesa URE współpracy międzynarodowej oraz uczestniczy w pracach grup roboczych i zespołów zadaniowych w ramach tej współpracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze energetycznym lub w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • ­znajomość specyfiki rynku energii elektrycznej, w szczególności w zakresie rodzaju przedsiębiorstw energetycznych podlegających regulacji i ich zadań
 • znajomość prawa energetycznego w zakresie dotyczącym taryfowania oraz planów rozwoju przedsiębiorstw elektroenergetycznych i wymierzania kar pieniężnych
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • ­umiejętność rozwiązywania problemów, umiejetność argumentowania, umiejętność pracy z trudnym klientem, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność przeprowadzania analiz ekonomicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie

Data dodania: 2021-01-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy