Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73583

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.

 • Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


 

Zakres zadań

 • Gromadzi i analizuje informacje i dane z pracy Oddziałów Terenowych w zakresie prowadzonych czynności nadzorczych, przestrzegania obowiązujących procedur, które mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa systemu kolejowego w ujęciu ogólnokrajowym w celu opracowania i opiniowania dokumentacji dotyczącej tych działań oraz wydania zaleceń dla wszystkich podmiotów sektora kolejowego, z uwzględnieniem spełniania warunków dotyczących spójności technicznej systemu kolejowego w związku z realizacją projektów współfinasowanych z funduszy UE oraz realizacji procesów odpowiedzialnych za identyfikację wad i nieprawidłowości w okresie eksploatacji infrastruktury i pojazdów kolejowych, w tym projektów współfinasowanych z funduszy UE.
 • Opracowuje zalecenia i wytyczne do pracy Oddziałów Terenowych, w szczególności wytyczne z zakresu wymagań przepisów związanych z wdrożeniem IV pakietu kolejowego oraz sprawozdania z realizacji zadań w tym zakresie.
 • Gromadzi wytyczne i stanowiska wydawane przez inne departamenty Urzędu Transportu Kolejowego oraz zapewnia ich bieżące rozdysponowanie dla Oddziałów Terenowych.
 • Analizuje sprawy prowadzone przez Oddziały Terenowe, w tym protokoły kontroli i wystąpienia pokontrolne pod kątem kompletności, spójności i czytelności z uzgodnionymi wzorami dokumentów i formularzy, stanowiskami i poleceniami Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego , a także poleceniami doraźnymi Dyrektora Departamentu Planowania i Nadzoru.
 • Zapewnia obsługę spraw organizacyjnych i biurowych Wydziału ds. Oddziałów Terenowych, w tym również opracowanie edytorskie planów, sprawozdań, raportów i analiz w celu sprawnej realizacji zadań Wydziału ds. Oddziałów Terenowych.
 • Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Transportu Kolejowego oraz wydziałami Departamentu Planowania i Nadzoru w celu planowania i realizacji działań Wydziału ds. Oddziałów Terenowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne lub prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie administracji publicznej lub w pracy biurowej.
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office
 • Kreatywność
 • Samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość rozporządzenia delegowanego Komisji UE 2018/761 z dnia 16 lutego 2018 r. ustanawiającego wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do nadzoru sprawowanego przez krajowe organy ds. bezpieczeństwa po wydaniu jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa lub autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 1077/2012
 • Znajomość rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/762 z dnia 8 marca 2018 r. ustanawiającym wspólne metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do wymogów dotyczących systemu zarządzania bezpieczeństwem na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylającym rozporządzenia Komisji (UE) nr 1158/2010 i (UE) nr 1169/2010
 • Znajomość rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/779 z dnia 16 maja 2019 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące systemu certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/798 oraz uchylające rozporządzenie Komisji (UE) nr 445/2011
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Podobne oferty pracy

Specjalista

Warunki pracy praca administracyjno-biurowa, okresowo zmienne warunki atmosferyczne, stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, praca na wysokości powyżej 3 metrów,...

Firma: Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: - praca w terenie - zagrożenie korupcją - permanentna obsługa klientów zewnętrznych Miejsce i otoczenie...

Firma: Urząd Morski w Gdyni

Lokalizacja: pomorskie / Gdynia

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie; częste wyjazdy służbowe; zagrożenie korupcją; permanentna obsługa klientów zewnętrznych; częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne...

Firma: Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: wczoraj

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

Data dodania: 2021-01-27

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy