Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 73425

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca przy komputerze


- wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;


- w trakcie wyjazdów służbowych, w szczególności podczas wykonywania kontroli w terenie, warunki świadczenia pracy są zróżnicowane i mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań odwoławczych oraz przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, od decyzji i postanowień wydanych przez organy I instancji w sprawach z zakresu ochrony wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych, określonych w ustawie Prawo wodne oraz stosowania i przechowywania nawozów, określonych w ustawie o nawozach i nawożeniu.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, oraz udział w rozprawach przed sądami administracyjnymi.
 • Współpraca z komórkami wewnętrznymi GIOŚ oraz WIOŚ w zakresie udzielania wsparcia merytorycznego w sprawach skarg i interwencji związanych ze stosowaniem i przechowywaniem nawozów, ochroną wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych.
 • Przygotowywanie projektów wytycznych i sprawozdań dotyczących realizacji przez organy IOŚ ustawowych zadań związanych z ochroną wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz stosowaniem i przechowywaniem nawozów, oraz wynikających z zawartych porozumień dotyczących tych zagadnień, a także projektów stanowisk, opinii i interpretacji w odpowiedzi na pytania organów i społeczeństwa, wpływające do GIOŚ.
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z zagadnieniami ochrony wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz stosowania i przechowywania nawozów.
 • Udział i reprezentacja GIOŚ w krajowych i zagranicznych spotkaniach i grupach roboczych, których przedmiotem są zagadnienia związane ze stosowaniem i przechowywaniem nawozów oraz ochroną wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych.
 • Udział w realizacji zadań kontrolnych IOŚ wynikających z ustawy Prawo wodne, ustawy o nawozach i nawożeniu oraz wynikających z zawartych porozumień pomiędzy GIOŚ a innymi organami, dotyczących zagadnień ochrony wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz stosowania i przechowywania nawozów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji w obszarze rolnictwa, ochrony środowiska
 • znajomość przepisów ustawy Prawo wodne, w szczególności w zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych, w tym rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Programu działań,
 • znajomość przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu
 • znajomość przepisów Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, w szczególności dotyczących wykonywania kontroli,
 • znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • znajomość przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG),
 • znajomość systemów informacji przestrzennej oraz ich obsługi – ArcGIS,

Podobne oferty pracy

Starszy specjalista

Warunki pracy Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w...

Firma: Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Pracownik wykonuje czynności o charakterze: - statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze, - dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim. Większość czynności jest wykonywana w pozycji...

Firma: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Lokalizacja: mazowieckie / Warszawa

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Starszy specjalista

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: - obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego. Miejsce i...

Firma: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Lokalizacja: dolnośląskie / Wrocław

Data publikacji: 2021-02-16

Więcej informacji

Szczegóły ogłoszenia

Firma: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Data dodania: 2021-01-21

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Najnowsze oferty pracy:

Więcej ofert pracy